Cadangan Peraturan Pemarkahan Kertas 3 Bab 7

1.      Pengenalan/Latar belakang sistem demokrasi berparlimen

Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963,jentera pentadbiran kerajaan telah diperkemaskan.Sistem pemerintahan dan pentadbiran negara selepas merdeka adalah berlandaskan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Negara demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat.
Terdapat dua corak pemerintahan demokrasi, Sistem Raja Berpelembagaan,iaitu sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi negara dan negeri. Pemerintah negara  dibantu oleh Perdana Menteri.
Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berpelembagaan sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957.Demokrasi berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara, Raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat
Rakyat berpeluang membentuk kerajaan.Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihanraya.Rakyat berhak menyokong,mengekal atau menukarkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya.
Perlembagaan Malaysia menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia.
Beberapa pindaan perlembagaan dibuat untuk menyesuaikan sistem pentadbiran dengan perkembangan politik semasa.
Sistem demokrasi berparlimen berjaya mengekalkan kerajaan yang adil,sejahtera dan stabil. [15x1m][Maksimum:5 markah]

2.      Ciri-ciri sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen

(a)   Perlembagaan

Maksud perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi jyang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan.
Tujuan perlembagaan menjadi dokumen rasmi negara yang terdiri daripada segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara.
Ia Menjamin kerajaan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat melalui peruntukan yang terkandung di dalamnya.
Perlembagaan Malaysia diperkenalkan pada 16 September,1963 yang mempunyai 183 perkara.Perlembagaan ini terdiri daripada peruntukan seperti Senarai Kerajaan Persekutuan,Kerajaan Negeri dan Senarai Bersama.
Institusi Yang di-Pertuan Agong,Parlimen,Jemaah Menteri,dan Badan Kehakiman.Perlembagaan Malaysia telah membuat pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri kerana Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan.
Negeri-negeri yang bergabung dengan Persekutuan Malaysia diberikan hak,kuasa dan tanggungjawab seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Negeri.

Keluhuran Perlembagaan

Bermaksud keagungan dan ketertinggian undang-undang atau perlembagaan itu sendiri.Bukti keluhuran perlembagaan (ketertinggian perlembagaan Malaysia)
Kuasa Parlimen,kedudukan Yang di-Pertuan Agong,kuasa perundangan dan kebebasan asasi diperuntukkan oleh Perlembagaan. Parlimen memperoleh kuasa daripada Perlembagaan.
Yang di-Pertuan Agong tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia….Keluhuran Perlembagaan Malaysia mengatasi Yang di-Pertuan Agong,Parlimen,Jemaah Menteri dan mahkamah.
Semua jenis undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia adalah tidak tidak sah.
Undang-undang Negeri mestilah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan Perkara 75 menyatakan bahawa undang-undang negeri yang bertentangan dengan dengan Perlembagaan Persekutuan adalah terbatal dengan sendirinya.Perlembagaan Malaysia memperuntukkan kuasa kepada mahkamah untuk membatalkan akta yang diluluskan di luar bidang kuasa parlimen atau bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia.
Mahkamah berkuasa menentukan kesahihan setiap undang-undang bagi menjamin keluhuran dan ketertinggian Perlembagaan Malaysia.

Kepentingan Perlembagaan

Ia Menentukan rangka dan bentuk kerajaan.Perlembagaan menjamin kestabilan sesebuah negara dengan menentukan rangka dan bentuk pentadbirannya.
Perlembagaan membantu dalam menjamin kecekapan,kejujuran,ketelusan,serta kelicinan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah kerajaan.
Setiap pemimpin memerlukan panduan semasa memerintah supaya pemerintahannya menepati kehendak perlembagaan dan dan aspirasi rakyat.
Perlembagaan Malaysia menjamin taat setia yang tidak berbelah bagi kepada negara supaya semangat patriotism dapat dibentuk.
Perkara 24,Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa seseorang yang mempunyai kerakyatan negara lain akan dilucutkan kewarganegaraannya.
Perkara 25 menyatakan bahawa seseorang warganegara boleh dilucutkan kerakyatannya jika terbukti tidak setia kepada negara ini.
Perkara ini bertujuan supaya rakyat memberikan sepenuh kesetiaan kepada tanah air untuk mengekalkan identiti negara dan bangsa Malaysia.
PerlembagaanMalaysia turut menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat di negara ini.Perlembagaan membolehkan rakyat mengetahui had kebebasan mereka di sisi undang-undang.
Menjaga dan memelihara hak istimewa dan kedudukan, Perkara 153 dalam Perlembagaan Malaysia memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong berperanan menjaga dan memelihara hak istimewa dan kedudukan orang Melayu dan bumiputera Sarawak dan Sabah.
Hak istimewa ini termasuk pemberian jawatan dalam perkhidmatan awam,biasiswa,kemudahan pendidikan dan pemberian lessen perniagaan dan perdagangan.
Perlembagaan juga memastikan Perkara 153 dilaksanakan dengan berhati-hati supaya pelaksanaannya tidak mengabaikan kaum-kaum yang lain.Menjamin kerjasama,kesepakatan,dan kepentingan bersama.
Perlembagaan Malaysia juga menjamin kerjasama,kesepakatan,dan kepentingan bersama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri.
Perlembagaan menjadi rujukan utama dalam penggubalan undang-undang Persekutuan dan Negeri utuk membolehkan sistem pentadbiran negara dapat diselaraskan tanpa sebarang perbalahan.
Pembahagian ini turut menjelaskan bahawa Perlembagaan Negeri tidak boleh bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan.
Menjamin hak istimewa orang Melayu dan bumiputera tidak dipersoalkan. Perlembagaan Malaysia menjamin kedudukan hak istimewa orang Melayu dan bumiputera d Sarawak dan Sabah tidak dipersoalkan.
Jaminan ini telah ditetapkan dalam Perlembagaan Malaysia sebelum Sabah dan Sarawak menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun 1963.
Kerajaan Persekutuan menggunakan senarai kuasanya dalam bidang pendidikan dan kesihatan untuk membantu memesatkan pembangunan di Sarawak dan Sabah menyebabkan pembangunan yang pesat berlaku dalam bidang pendidikan,kesihatan dan perkhidmatan pos,telekom dan polis terutamanya di kawasan pedalaman.

Pindaan Perlembagaan

Sejak tahun 1957,Perlembagaan Malaysia telah dipinda beberapa kali untuk melindungi kepentingan rakyat.Ia juga bagi menjamin  keselamatan negara  dan melicinkan urusan pentadbiran negara.
Pindaan menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah dan kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati.
Untuk  melarang perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka seperti pemerintahan beraja,agama Islam,kedudukan bahasa Melayu,hak istimewa orang Melayu.
Parlimen telah meluluskan pindaan Akta Hasutan 1970 yang mengehadkan seseorang individu daripada bercakap sewenang-wenangnya sehingga menyentuh perkara sensitif yang boleh menimbulkan perbalahan antara kaum di negara ini.
Tujuannya ialah untuk memelihara keselamatan,ketenteraman dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara kita.
Pindaan terbesar yang dibuat ialah pemansuhan imuniti (kekebalan) bagi Yang di-Pertuan Agong dan Raja yang memerintah negeri daripada kesalahan jenayah.
[50x1m][Maksimum:10 markah]

(b)   Raja Berpelembagaan

Maksud Raja Berpelembagaan ialah sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia.Jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan sejak tahun 1957
Yang di-Pertuan Agong merupakan tonggak negara dan Ketua Utama Negara.Ia merupakan simbol keutuhan perpaduan rakyat.
Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan atas nasihat Perdana Menteri.
Dalam menjalankan tugasnya,Yang di-Pertuan Agong tidak boleh bertindak sendiri kecuali dalam perkara tertentu yang memerlukan budi bicara baginda dalam membuat keputusan.
Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada kalangan sembilan orang Raja Melayu daripada sembilan buah Negeri Melayu secara bergillir-gilir.
Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dibuat mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia.Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara.
Yang di-Pertuan Agong mempunyai tiga badan kerajaan iaitu  Badan Perundangan(Legislatif),Badan Pemerintah (Eksekutif) dan Badan Kehakiman (Judisiari)
Baginda merupakan Ketua Tertinggi angkatan Bersenjata.Yang di-Pertuan Agong berkuasa mengampunkan dan menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah tentera.
Baginda bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu.Baginda boleh menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan mesyuarat bagi membincangkan keistimewaaan,kedudukan,kehormatan dan kemuliaan Raja-Raja Melayu.
Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua Agama Islam bagi negeri baginda sendiri,Pulau Pinang,Melaka,Wilayah Persekutuan,Sarawak dan Sabah.
Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri.Baginda mempunyai kuasa melantik dan melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri setelah mendapat nasihat Perdana Menteri.
Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan undang-undang darurat di bawah ‘Undang-undang X’ jika mendapati keselamatan negara terancam.
Baginda melantik pengerusi dan tiga orang ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, ahli Perkhidmatan Kehakiman,serta Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.Baginda bertanggungjawab melantik Peguam Negara dan seorang Ketua Audit Negara bagi Persekutuan.Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa tertinggi untuk mentauliahkan duta-duta negara kita.
Sistem Raja Berpelembagaan merupakan tonggak keagungan kerajaan Malaysia sehingga kini,Sistem ini membantu memantapkan kewibawaan institusi beraja di negara kita di samping memberikan keseimbangan kepada raja yang menaungi rakyat dan rakyat yang dinaungi oleh raja.
[19x1m][Maksimum:10 markah]

(c)    Kuasa Pemerintahan

Malaysia merupakan negara demokrasi berparlimen yang mengamalkan konsep pengasingan kuasa.Kuasa pemerintahan dibahagikan kepada tiga cabang,iaitu Badan Perundangan,Badan Pelaksana,dan Badan Kehakiman.
Ketiga-tiga badan ini harus dipegang oleh pihak yang berasinagan untuk mengelakkan pembolotan kuasa.

Badan Perundangan

Perundangan merujuk kepada undang-undang yang digubal oleh badan perundangan yang dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan.
Fungsi badan perundangan ialah menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Parlimen merupakan badan perundangan yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di Malaysia.Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong,Dewan Negara dan dewan Rakyat.

Dewan Negara

Dewan Negara atau Senat merupakan dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara kita.Dewan Negara mempunyai 69 orang ahli,26 orang ahli dipilih daripada 13 buah negeri,iaitu dua orang setiap negeri.
Ahli ini dipilih oleh Dewan Undangan Negeri (DUN) daripada kalangan ahli DUN
Dua orang ahli dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong untuk mewakili Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan seorang lagi mewakili Wilayah Persekutuan Labuan.
40 orang ahli dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang terdiri daripada individu yang telah member sumbangan yang cemerlang dalam perkhidmatan awam,bidang professional atau bidang tertentu seperti perniagaan,perusahaan,pertanian,kesenian dan kebajikan atau yang mewakili sesuatu kumpulan minoriti seperti orang asli.
Ahli Dewan Negara digelar Senator dan mereka dilantik tanpa bertanding dalam pilihan raya.Seorang Senator memegang jawatannya bagi tempoh 3 tahun. Senator mesti berumur sekurang-kurangnya 30 tahun
Taraf senator sama dengan ahli Parlimen dan Senator boleh dilantik menjadi ahli Jemaah Menteri.

Dewan Rakyat

Dewan rakyat merupakan dewan terpenting kerana ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum.Dewan rakyat mempunyai 219 orang ahli yang mewakili semua kawasan pilihan raya di seluruh negara.
Tempoh jawatan bagi anggota Dewan Rakyat ialah 5 tahun.Tugas utama Dewan Rakyat ialah menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat.
Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dikenal sebagai Akta. Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri dinamakan Enakmen
Undang-udang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri di Sarawak dan Sabah dinamakan Ordinan

Badan Pelaksana (Eksekutif)

Kabinet(Jemaah Menteri)

Jemaah Menteri,atau cabinet merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan.Kabinet merupakan pembuat dasar tertinggi negara.Tugas Jemaah Menteri, atau Kabinet ialah menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara.Perdana Menteri merupakan Ketua Jemaah Menteri.

Kementerian

Perdana Menteri,atau Timbalan Perdana Menteri mengetuai sebuah atau beberapa kementerian.Setiap kementerian bertnggungjawab menggubal dasar-dasar kerajaan,merancang dan menyelaraskan program pembanguan ekonomi dan sosial di negara kita.
Pada masa ini,terdapat 26 buah kementerian yang bertanggungjawab dalam semua perkara.Setiap kementerian diketuai oleh seorang Menteri dan dibantu oleh Timbalan Menteri,Setiausaha Parlimen, dan Setiausaha Politik.
Seseorang Menteri yang tidak diberikan tugas dalam kementerian tertentu dikenal sebagai Menteri Tak Berportfolio.Menteri Tak Berportfolio akan diberikan tugas-tugas tertentu oleh Perdana Menteri.

Perkhidmatan Awam

Perkhidmatan Awam Malaysia diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara yang bertanggungjawab mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan.
Pada peringkat kementerian,pentadbirannya diketuai oleh Ketua Setiausaha Kementerian.Ketua Setiausaha Kementerian dibantu oleh kakitangan kerajaan yang dikenal sebagai kumpulan pegawai perkhidmatan awam.
Semua kakitangan awam bertanggungjawab melaksanakan dasar dan tugas yang ditetapkan oleh kerajaan.

Jabatan Kerajaan

Jabatan Kerajaan diketuai oleh Ketua Jabatan yang dikenal sebagai Ketua Pengarah
Sesebuah Kementerian pada kebiasaannyamempunyai jabatan pada peringkat pusat,negeri dan daerah.

Badan Berkanun

Badan Berkanun merupakan badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasa autonomi tertentu.Badan berkanun mempunyai peruntukan kewangan sendiri
Badan ini ditadbir oleh sebuah Lembaga Pengarah yang bertanggungjawab kepada Menteri yang berkenaan.
Badan berkanun mempunyai pelbagai tugas dan tanggungjawab yang besar untuk mempercepat pentadbiran dan program pembangunan di bawah rancangan lima tahun kerajaan.
Contoh badan berkanun ialah Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)/Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)/Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia(FRIM)

Suruhanjaya

Beberapa suruhanjaya ditubuhkan untuk mengendalikan urusan pelantikan menguruskan kenaikan pangkat memantau disiplin dalam kakitangan awam
Contoh-contoh suruhanjaya ialah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam/Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan/Suruhanjaya Pasukan Polis dan Majlis Angkatan Tentera.

Badan Kehakiman

Badan kehakiman mempunyai kuasa mendengar dan menentukan perkara sivil dan jenayah.Perkara sivil berkaitan dengan saman (biasanya memerlukan affidavit) manakala perkara jenayah pula melibatkan kanun keseksaan
Menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan pihak badan pelaksana.Mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri
Sistem mahkamah diwujudkan oleh Perlembagaan Malaysia untuk melaksanakan tugas kehakiman di Malaysia.
Tugas-tugas Mahkamah ialah mentafsir perlembagaan negara dan mentafsir undang-undang.Mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri
mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang
Mahkamah tidak boleh meminda undang-undang kerana pindaan tertakluk pada badan perundangan atau Parlimen
Sistem mahkamah di Malaysia disusun mengikut hierarki pyramid , Melalui sistem ini, individu atau kumpulan yang tidak berpuasa hati dengan perjalanan mahkamah boleh membuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi.
Semua hakim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri
Urusan Perlantikan,kenaikan pangkat,dan pelucutan jawatan terletak di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong
Seseorang hakim tidak boleh dipecat sewenang-wenangnya tanpa sebarang sebab yang munasabah.Hakim tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam politik supaya hakim dilindungi daripada pengaruh politik.Justeru itu kadialan dan kesaksamaan undang-undang terjamin
Peguam Negara merupakan penasihat undang-undang kerajaan dan Peguan Negara juga akan menjadi Pendakwa Raya atau Peguam Bela bagi kerajaan
Peguam Negara dibantu oleh Pegawai Perkhidmatan Undang-Undang dan Kehakiman.
[68x1m][Maksimum:10 markah]

3.      Bidang kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam memajukan negara.

Kerajaan Persekutuan

Perlembagaan Persekutuan memberikan peruntukan yang luas kepada Kerajaan Persekutuan berhubung dengan pentadbiran negara
Pentadbiran negara meliputi semua aspek perkhidmatan seperti perkhidmatan ekonomi,sosial,keselamatan dan pendidikan.
Badan Pelaksana atau Eksekutif mempunyai tugas untuk menjalankan kuasa-kuasa eksekutif mengikut perlembagaan dan undang-undang yang sedia ada.
Mengikut Perlembagaan Persekutuan.kuasa eksekutif bagi Kerajaan Persekutuan terletak pada Yang di-Pertuan Agong
Kabinet atau Jemaah Menteri ialah badan yang menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong
Jemaah Menteri ini diketuai oleh seorang Perdana Menteri daripada kalangan ahli Dewan Rakyat.Pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia terletak di Putrajaya. Senarai Persekutuan memuatkan bidang kuasa Persekutuan iaitu hal ehwal luar negeri (hubungan luar)Pertahanan, Keselamatan dalam negeri, Pentadbiran dan keadilan, Kerakyatan negara, Pilihan raya negara, Kewangan, Perniagaan,perdagangan dan perusahaan, Jabatan ukur dan penyelidikan, Kerja raya dan tenaga pusat, Pelajaran, Kesihatan, Keselamatan buruh dan sosial, Orang asli, Hal-hal lain

Kerajaan Negeri

Perlembagaan Malaysia memperuntukkan kuasa eksekutif kepada setiap negeri
Kuasa eksekutif peringkat negeri terletak pada Raja atau Sultan atauYang Dipertua Negeri
Menteri Besar atau Ketua Menteri dilantik oleh raja atau Yang di-Pertua Negeri daripada kalangan Ahli Dewan Undangan Negeri (DUN) yang mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan tersebut.
Urusan pentadbiran negeri terletak pada perlembagaan negeri seperti mana yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan.
Majlis Mesyuatrat Kerajaan Negeri (EXCO) di Semenanjung Malaysia,Majlis Tertinggi di Sarawak dan Kabinet di Sabah mempunyai sebilangan ahli DUN serta tiga orang pegawai kerajaan (ex-officio),iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri,Pegawai Kewangan Negeri dan Penasihat Undang-Undang Negeri yang berperanan menjalankan dasar pentadbiran negara di peringkat negeri.
Senarai Negeri terdiri daripada bidang kuasa yang diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri iaitu Undang-undang Islam.Tanah, Pertanian dan perhutanan, Kerajaan Tempatan, Perkhidmatan tempatan, Kerajaan negeri, Hari cuti negeri, Undang-undang negeri
[36x1m][Maksimum:15 markah]

4.      Bagaimana kita memanfaatkan demokrasi berparlimen untuk mewujudkan kestabilan politik di Malaysia?

Kita akan dpat memanfaatkan demokrasi berparlimen untuk mewujudkan kestabilan politik di Malaysia dengan mengamalkan  tiga komponen utama demokrasi berparlimen Malaysia iaitu Badan Perundangan/Badan Pelaksana/Badan Kehakiman
Mengamalkan konsep pengasingan kuasa dalam kerajaan juga akan mewujudkan kestabilan politik di Malaysia. Konsep pengasingan kuasa ini akan dapat mengelakkan pembolotan kuasa.
Kestabilan politik di negara kita akan diwujudkan bila Pilihan raya diadakan untuk memilih wakil rakyat dan kerajaan yang memerintah.
Rakyat berkuasa untuk memilih wakil rakyat untuk memerintah Negara berdasarkan parti politik yang bertanding dalam pilihanraya yang seterusnya akan membawa kepada kestabilan politik negara
Rakyat memilih ahli Dewan Rakyat untuk mewakili mereka di dalam pemerintahan kerajaan Demokrasi berparlimen.
Rakyat memilih Ahli Dewan Undangan Negeri bagi memastikan pemerintahan kerajaan negeri terus mengamalkan pemerintahan demokrasi berparlimen
Rakyat juga berhak menentukan corak pemerintahan yang dijalankan oleh setiap  negeri dan kerajaan yang mengamalkan pemerintahan Demokrasi Berparlimen
Pemerintahan Demokrasi berparlimen yang diamalkan oleh Negara kita akan mewujudkan Keamanan negara seterusnya mewujudkan kestabilan politik dalam negara
Pelaksanaan sistem Demokrasi Berparlimen di dalam Negara juga akan memastikan Undang-undang negara terpelihara
Setiap pemimpin atau kerajajaan di Malaysia akan menjadikan Perlembagaan sebagai garis panduan untuk memerintah Negara.
Proses ini akan Membentuk kerajaan yang adil dan stabil serta bertanggungjawab terhadap rakyat di dalam Negara Malaysia tanpa mengira kaum agama dan bangsa.
Ia juga memastikan Raja menjadi lambang taat setia rakyat dan setiap rakyat di Negara kita harus menghormati dan menyanjung tinggi konsep Raja berperlembagaan
Sistem Demokrasi berparlimen kerajaan Malaysia akan memastikan Undang-undang yang akan menjamin keselamatan rakyat dan Negara.
Undang-undang yang digubal akan melindungi kepentingan  rakyat di dalam Negara tanpa mengira agama bangsa dan Negara serta fahaman politik rakyat.
Undang-undangyang digubal menerusi Dewan Rakyat dan Dewan Negara akan  membantu melicinkan urusan pentadbiran Negara serta memastikan kerajaan yang dibentuk sentiasa selaras dengan sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Negara kita.

[17x1m][Maksimum:15 markah]
[Terima mana-mana jawapan yang munasabah]

5.      Kejayaan yang dicapai oleh negara kesan daripada kestabilan politik

…Kejayaan yang akan dicapai oleh Negara kesan daripada kestabilan politik ialah Kemajuan ekonomi Negara.
Kestabilan politik Negara juga membolehkan Sektor perindustrian berkembang maju dan mampu bersaing di peringkat global.
Sektor Industri pertanian juga akan pesat membangun kerana kestabilan politik yang mewujudkan kemamanan kepada negara
Begitu juga dengan Sektor pelancongan yang akan menjana ekonomi Negara dan seterusnya meningkatkan pendapatan Negara.
Politik yang stabil akan membolehkan kerajaan kita menjalinkan Hubungan antarabangsa dengan lebih meluas lagi dengan semua Negara di dunia.
Negara kita juga akan Mendapat pengiktirafan negara luar kesan kestabilan politik Negara.
Pemimpin Negara kita juga akan diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa
Negara kita juga mencapai kejayaan dalam memupuk Perpaduan kaum antara Melayu, China dan India agar saling memahami dan berkerjasama membangunkan Negara.
Kestabilan politik akan memastikan Kehidupan rakyat harmoni dan hidup penuh dengan keamanan dan kemakmuran
Kejayaan seterusnya ialah Kecemerlangan dalam bidang  institusi pendidikan dan akan membolehkan rakyat terus menerima pendidikan.Kestabilan politik akan membolehkan kerajaan membangunkan  sistem pengangkutan Negara berada ditahap terbaik
Negara kita juga Berjaya melaksanakan sistem Perhubungan/komunikasi secara meluas
Kejayaan Negara juga dicapai dalam bidang Industri perkapalan yang semakin berkembang maju diperingkat global dan pelabuhan kita menjadi pelabuhan maritime yang terkenal diseluruh dunia
Kejayaan juga di capai dalam Sektor perlombongan yang dipergiatkan untuk menambahkan lagi pendapatan Negara.
[14x1m][Maksimum:10 markah]
[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

6.      (a) Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju

Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju ialah Nilai mata wangsentiasa turun naik menyebabkan berlaku ketidakstabilan ekonomi.
Kenaikan  harga barangan di pasaran global yang boleh menjejaskan ekonomi Negara seterusnya memberi cabaran sebagai sebuah Negara maju.
Negara kita juga menghadapi cabaran iaitu Persaingan dengan negara maju yang menekankan ekonomi Negara kita.
Cabaran juga dihadapi oleh Negara kita dalam  menembusi pasaran antarabangsa  kerana terpaksa bersaing dengan Negara Negara lain diseluruh dunia terutama dengan Negara Negara maju.
Negara kita juga masih bergantung kepada teknologi luar dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju.
Teknologi Negara kita juga masih rendah dan tidak mempu bersaing dengan Negara Negara maju, serta terpaksa membawa mahal untuk membawa teknologi Negara maju
Masalah juga dihadapi dalam usaha untuk menarik pelabur asing di dalam Negara kita
Masalah gejala sosial yang dihadapi oleh Negara menyebabkan kerajaan terpaksa menumpukan membelanjakan peruntukan yang banyak untuk menghadapi masalah tersebut
[8x1m][Maksimum:5 markah]
[Terima mana-mana jawapan lain yang munasbah]

(b) Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran

Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut ialah Meningkatkan penyediaan dan pembangunan (R&D) di dalam Negara supaya dapat bersaing dioeringkat global.
Kerajaan juga perlu memastikan rakyat Negara kita menguasai pelbagai teknologi terkini bagi memastikan Negara kita tidak ketinggalan.
Kerajaan juga perlu memperkukuh peranan negara sebagai hub halal di dunia serta meningkatkan kualiti barangan yang dikeluarkan supaya menapati hub halal tersebut
Kerajaan juga perlu melahirkan modal insan yang benar benar berkualiti dan menepati dengan keperluan ekonomi globalisasi
Kerajaan juga harus berusaha memperkenal dinar emas untuk digunakan oleh Negara Negara islam supaya menjadi matawang utama Negara Islam.
Untuk menghadapi cabaran dalam membentuk Negara maju kerajaan Malaysia haruslah Mendapatkan hak milik/paten terhadap sesuatu teknologi yang dihasilkan
Kerajaan juga perlu Memperluas perbankan Islam diseluruh Negara dan memperkenalkan system perbankan Islam di peringkat dunia terutamnya di Negara-negara Islam.
Kerajaan juga perlu melibatkan diri dalam sistem ekonomi E-dagang dan menggalakkan rakyat melibatkan diri dalam sistem ekonomi tersebut serta menyediakan prsarana yang mencukupi untuk kemudahan ekonomi tersebut.
Kerajaan juga perlu Menambah bilangan tenaga professional didalam bidang bidang yang masih lagi kurang di Negara kita seperi teknologi, sains, kemahiran tinggi bidang pemprosesan pembangunan sistem IT.
[10x1m][Maksimum:5 markah]
[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

7.      Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotism

Penerapan nilai nilai murni di dalam pembinaan kerajaan demokrasi berparlimen di Negara kita ialah Sedia menerima perubahan yang positif
Kepentingan memelihara perpaduan untuk memastikan kerajaan demokrasi berparlimen negara kita terus utuh dan bewibawa
Penerapan nilai nilai murni seperti toleransi dan permuafakatan akan mewujudkan kestabilan kepada Negara dan seterusnya menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju.
Ikhtibar pembentukan demokrasi berparlimen di Malaysia ialah Mengekalkan kedaulatan Negara
Ikhtibar seterusnya ialah perlunya sikap Bekerjasama  untuk memajukan negara
Iktibar seterusnya iala keperluan untuk memelihara kemakmuran Negara bagi memastikan kerajaan Malaysia membentuk sebuah Negara maju
Manakala unsur patriotism yang di amalkan ialah Taat setia kepada pemerintah dan patuh kepada undang-undang.
Kita juga perlu berbangga menjadi  warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi terkini
Rakyat Malaysia juga perlu menyanjung tinggi kepada sistem raja berperlembagaan dan menjadikan institusi beraja sebagai simbol kedaulatan dan kesetiaan rakyat terhadap negara
[12x1m][Maksimum:10 markah]
[Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah]

8.      Rumusan

Sebagai kesimpulannya dapat dirumuskan bahawa Negara Malaysia mengamalkan sistem Demokrasi berparlimen yang meletakkan Sistem raja Berperlembagaan yang diketuai oleh Yang DiPertuan Agong sebagai ketua Negara yang dibantu oleh barisan cabinet Negara yang diketua oleh Perdana menteri
Pengamalan sistem demokrasi berparlimen memerlukan sokongan daripada rakyat untuk sama sama terlibat dalam proses pemilihan kerajaan. Sokongan daripada rakyat akan dapat melicinkan pentadbiran Negara dan seterusnya membawa kepada kemajuan kepada Negara kita
Kerjasama antara pemimpin dan rakyat akan menjamin kestabilan politik dan ekonomi Negara.Kesetiaan dan semangat patriotism akan mengukuhkan pembentukan identity Negara dan bangsa Malaysia.Harapan untuk Negara kita agar terus mecapai keamanan dan keharmonian dan meningkatkan taraf hidup rakyat seterusnya memacu Negara kea rah Negara maju menjelang wawasan 2020.

Sejarah Spm Kertas 3 Spm 2014

Masih ada waktu untuk anda semua memberi tumpuan kepada tajuk2 yang sudah diperincikan ini. Harus diingat, jangan bergantung harap tajuk2 ini akan keluar semua ye…ini cuma untuk memudahkan kalian membuat revisi saat akhir. Saya doakan anda semua berjaya mendapat A+ dalam subjek Sejarah.

Kredit Kepada : Cikgu Zamri Talib

Tingkatan 4

Tamadun Hwang Ho

Sumbangan Tamadun India dan China :

-Ekonomi / Pertanian
-Sains Dan Teknologi pertanian

Kerajaan Maritim (Pentadbiran Srivijaya dan Kedah Tua ) dan Pengaruh Hindu Buddha

Sila Baca
Zaman Jahiliyah

-Perjanjian Aqabah,Hijrah,
-Piagam Madinah, Perang Dalam Islam Perj. Hudaibiyah, Pembukaan semula Kota Makkah (Kuasai Bab 5)

-Kerajaan Bani Abbasiyah ( Pembentukan kerajaan dan sumbangan)
-Syarat jadi khalifah, tugas khalifah, cara pelantikan khalifah.
-Khalifah Uthman dan Khalifah Ali

-Teori Kedatangan Islam
-Cara  Islam tersebar di Asia Tenggara
-Kesan Kedatangan Islam di Malaysia Ekonomi (Halaman : 208 -212)
-Matawang
-Perdagangan
-Percukaian

Zaman Gelap dan Zaman Reformation, Renaissance
Dasar British terhadap Pertanian
-Undang2 Tanah / Akta tanah

Dasar British Terhadap Pekebun Kecil
Institusi kewangan dan Insurans

Kesan-kesan Dasar Ekonomi
-Pembandaran
-Pembentukan Masyarakat Berbilang Kaum
-Sistem Pendidikan Vernakular
-Sektor Perkilangan
-Sistem Pengangkutan dan Perhubungan
-Perkhidmatan Kesihatan

Tingkatan 5

TUDINGAN 2013

Sistem Birokrasi Barat / Burma
Kesan Penjajahan di AT

Nasionalisme Tahap 1 dan 2
-Thailand, Indonesia, Filipina

Kemerdekaan Thailand
Penentangan di Kelantan dan Terengganu ( Tok Janggut dan HARL )
Gerakan Nasionalisme sehingga  PD2
-Faktor Pemangkin Nasionalisme, Gerakan Islah, Peranan Akhbar, Majalah, Persatuan Melayu dan Nasionalisme semasa Pendudukan Jepun )

Kelantan – Sistem Jemaah Menteri
Terengganu
Negeri Sembilan – Sistem Demokrasi

Tokoh-tokoh Penggerak  PTM 1948
Suruhanjaya Reid / Perjanjian Persekutuan TM 1957/Kepentingan PTM
Idea/ faktor/langkah Pembentukan Malaysia /  Cara Tangani Indonesia /Akta Malaysia  /  Intipati Perjanjian Malaysia

Pilihan Raya / Kuasa Pemerintahan :
-Badan Perundangan/Pelaksana/ Kehakiman
-Lambang Negara (Bendera / Jata Negara)
-Dasar Pendidikan Kebangsaan, Akta Bahasa Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Sukan , Wawasan 2020
( kepentingan perpaduan )

-Faktor Penggubalan Dasar Luar Malaysia
-Perang Dingin, Blok Dunia
-Malaysia dalam pertubuhan Serantau
-( ASEAN, ASA DAN MAPHILINDO )

Sejarah

Sejarah Spm

Ini hanyalah jangkaan berdasarkan soalan-soalan trial negeri,jadi manfaatkan semaksima yang mungkin.Jika kalian serius dan disiplin membuat rujukan dan latihan sejarah,tak mustahil A+++++++++++…

BAB 1
TAMADUN AWAL
Tamadun Hwang Ho ( MELAKA )

1.Dua buah dinasti yang memerintah
2.Sumbangan
3.Kemajuan dalam pertanian
4.Usaha membangunkan sektor pertanian

BAB 2
PENINGKATAN TAMADUN
Tamadun China dan India ( KELANTAN,PERAK, SELANGOR,NEGERI SEMBILAN, MERSING, SBP)

1.Sumbangan dalam ekonomi – pertanian dan perdagangan
2.Monumen tinggalan sejarah
3.Pendidikan, senibina, sains dan teknologi ( semua tamadun )
4.Kebaikan persatuan perdagangan dan perusahaan
5.Bagaimana ekonomi Negara dapat ditingkatkan (KBKK)
6.Mengapa masyarakat memajukan sains dan teknologi (KBKK)
7.Kesan perkembangan sains dan teknologi terhadap kehidupan manusia (KBKK)
8.Usaha meningkatkan kemajuan sains dan teknologi (KBKK)

BAB 3
TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

Kerajaan Maritim (KEDAH TUA DAN SRIVIJAYA)(JPN KEDAH)

1.Faktor perkembangan
2.Srivijaya sebagai kerajaan maritime
3.Kemajuan dalam bidang perdagangan (KBKK)

Pengaruh Hindu dan Buddha ( NEGERI SEMBILAN )

1.Cara kedatangan
2.Pengaruh Hindu Buddha dalam pentadbiran kerajaan awal
3.Mengapa perlu pertahankan institusi berja di Malaysia (KBKK)

BAB 5
KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
Hijrah (KEDAH, KELANTAN, TERENGGANU,SELANGOR,NEGERI SEMBILAN, MERSING)

1.Maksud
2.Sebab hijrah
3.Peristiwa hijrah
4.Kepentingan hijrah
5.Piagam Madinah
6.Cara nabi Muhammad s.a.w sebar Islam di Madinah
7.Iktibar peristiwa hijrah (KBKK)
8.Ciri-ciri kepimpinan nabi (KBKK)

Pembukaan Semula Kota Makkah(PERAK)

1.Faktor Pembukaan Kota Makkah
2.Kepentingan pembukaan
3.Iktibar pembukaan semula Makkah
4.Peperangan dalam Islam  – tujuan, garispanduan, cara elak peperangan

BAB 6
PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGAN
PertembunganTamadun Islam denganTamadun lain di dunia(PERAK, SBP)

1.Cara pertembungan
2.Tamadun terlibat
3.Kesan pertembungan
4.Mengapa Negara perlu tingkatkan kecemerlangan dalam pendidikan(KBKK)
5.Bagaimana anda membantu Negara membina kecemerlangan dalam pendidikan ( KBKK)

BAB 8
PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT
Kedatangan Islam ke Tanah Melayu( TERENGGANU,MELAKA,KELANTAN)

1.Peranan pendakwah Islam di Asia Tenggara.
2.Kesan dalam pemerintahan/pentadbiran dan perundangan
3.Kesan dalam ekonomi – perdagangan, matawang, cukai
4.Ciri-ciri menjadi pemimpin (KBKK)
5.Sumbangan bidang perdagangan kepada Negara ( KBKK)
6.Kesan penyebaran Islam terhadap cara hidup
7.Langkah mengekalkan Malaysia kuasa perdagangan (KBKK)

BAB 9
PERKEMBANGAN  DI EROPAH
Perkembangan di Eropah ( KELANTAN, SELANGOR, NEGERI SEMBILAN, MELAKA, MERSING, SBP)

1.Zaman Gelap – maksud, sebab terjadi, ciri,  sebab berjaya keluar dari zaman gelap, mengapaperdagangan  tidak berkembang
2.Peranan baron
3.Keadaan petani zaman gelap
4.Perubahan pada Zaman Kemuncak Pertengahan
5.Faktor zaman gelap berakhir
6.Perbandingan sistem feudal dengan Ker. Melayu Melaka.
7.Revolusi Pertanian dan Perindustrian.
8.Iktibar zaman gelap/ bagaimana mampu menyaingi kemajuan Eropah (KBKK)
9.Usaha bagi elakkan zaman gelap berlaku di negara kita. (KBKK)

BAB 10
DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA( TERENGGANU)
Kesan-kesan Dasar Ekonomi:

1.Peraturan Tanah sebelum dan selepas kedatanagan British
2.Tujuan peraturan tanah
3.Dua jenis tanah yang diperkenalkan British
4.Peningkatan nilai tanah masa kini – mengapa (KBKK)
5.Cara memajukan sektor hartanah – (KBKK)

TINGKATAN 5

BAB 1
KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA(MELAKA)

1.Ciri-ciri nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia Tenggara
2.Perkembangan nasionalisme di Filipina dan Indonesia
3.Tindakan elakkan penjajahan (KBKK)

BAB 2           
NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA(KEDAH, KELANTAN, PERAK,SELANGOR, NEGERI SEMBILAN, MELAKA, MERSING, TERENGGANU, SBP)

1.Faktor pemangkin
2.Gerakan Islah – tokoh, maksud, akhbar, isu perjuangan, halangan,
3.Persatuan Melayu – tujuan, kejayaan dicapai, kegiatan
4.Kesatuan Melayu Muda –  perkembangan , matlamat
5.Faedah menyertai persatuan di sekolah (KBKK)
6.Sikap pemimpin persatuan yang boleh dicontohi (KBKK)
7.Cara membangkitkan nasionalisme di Negara kita (KBKK)
8.Aktiviti memupuk semangat patriotic (KBKK)
9.Islah membantu memaju pemikiran / sumbangan gerakan Islah (KBKK)
10.Cabaran Malaysia menjadi negara maju (KBKK)
11.Adakah system pendidikan Malaysia dapat lahirkan modal insan cemerlang ? Nyatakan alasan. (KBKK)

BAB 3
KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA ( KEDAH)

1.Warisan Kesultanan Melayu Melaka
2.Unsur demokrasi dalam adat perpatih di Negeri Sembilan
3.Sebab-sebab institusi raja perlu dihormati (KBKK)

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA (PERAK , NEGERI SEMBILAN )

1.Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
–  Tokoh terlibat, isu menjadi panduan
–  Suruhanjaya Reid – peranan
–  Isi kandungan PTM 1957
–  Kepentingan PTM 1957
2.Bagaimana PTM mendapat kemerdekaan (KBKK)
3.Sumbangan anda mengisi kemerdekaan (KBKK)

BAB 6
PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA (KELANTAN, TERENGANU, PERAK , SELANGOR, NEGERI SEMBILAN , SBP, MELAKA, MERSING, KEDAH )

1.Pembentukan Malaysia
–  Cadangan
–  Negeri yang terlibat
–  Faktor
–  Reaksi
–  Langkah kearah pembentukan
–  Manfaat penubuhan Malaysia
–  Iktibar menjayakan penubuhan Malaysia.

2.SuruhanjayaCobbold
–  Nama ahli
–  Tujuan penubuhan
–  Cadangan

3.Faedah pembentukan Malaysia (KBKK)
4.Bagaimana menjayakan gagasan Malaysia (KBKK)
5.Kerjasama kearah pembentukan Malaysia (KBKK)
6.Ciri-ciri kepimpinan pemimpin dalam usaha pembentukan Malaysia (KBKK)
7.Konsep 1Malaysia sumbangan kepada kemajuan negara(KBKK)

BAB 7
SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA (KELANTAN, TERENGGANU, NEGERI SEMBILAN )

1.Pilihanraya – SPR, Syarat pengundi, Calon, Proses pilihan raya, kepentingan pilihan raya
2.Badan Perundangan – syarat ahli dewan Negara, fungsi badan perundangan, proses lulus undang-undang
3.Peranan anda pastikan pilihan raya berkesan (KBKK)
4.Wajarkah pilihan raya diadakan di sekolah(KBKK)
5.Peranan generasi muda dalam memperkukuhkan system pemerintahan Negara (KBKK)
6.Sebab-sebab badan kehakiman diperlukan di setiap negara (KBKK)

BAB 8
PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN (PERAK, SBP, KEDAH, SELANGOR,TERENGGANU )

1.Pembangunan dan Perpaduan Bangsa
a.Laporan Barnes
b.Penyata Razak
c.Akhta Bahasa Kebangsaan
d.Dasar Kebudayaan Kebangsaan
e.Sukan Untuk Perpaduan – bagaimana boleh pupuk perpaduan
f.Falsafah Pendidikan Kebangsaan (KBKK)
g.Cadangan menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia (KBKK)
h.Kepentingan perpaduan kepada Negara(KBKK)
i.Wawasan 2020 – tanggungjawab rakyat (KBKK)

2.Rukun Negara  – mengapa diperkenalkan

BAB 9
MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA(KELANTAN, KEDAH, TERENGGANU, MELAKA, NEGERI SEMBILAN, MERSING, PERAK,SBP)

1.Dasar Luar Malaysia – asas penggubalan, mengapa perlu jalin hubungan dengan negara luar (KBKK), cara tingkatkan imej Negara (KBKK)
2.Perang Dunia 1 –  faktor,peristiwa, kesan,
3.Perang Dunia Kedua – sebab, kesan
4.Malaysia dalam pertubuhan serantau – faedah, sumbangan, kejayaan
5.Langkah elak peperangan dan mewujudkan kesejahteraan (KBKK)
6.Kepentingan semangat setiakawan (KBKK)

Sumber JPN/GC SEJARAH KELANTAN 2012

Sejarah Spm

Sejarah Spm

TAJUK-TAJUK FOKUS
SEJARAH KERTAS  2  SPM 2012

TEMA 7 (BAB 1 – BAB 3 TINGKATAN EMPAT)
JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 1

Pengertian Tamadun dan Ciri Tamadun Awal

·         Pengertian tamadun menurut pandangan sarjana Barat dan sarjana Islam
·         Tamadun awal yang terbina di lembah sungai
·         Kelebihan lembah sungai sebagai pusat petempatan awal
·         Ciri tamadun awal
·         Peranan petempatan kekal dalam proses pembinaan tamadun

BAB 2

**Peningkatan Tamadun Manusia (Sistem Pemerintahan)

·         Sejarah kemunculan sistem pemerintahan demokrasi di Athens, Yunani
·         Ciri pemerintahan demokrasi di Athens
·         Ciri pemerintahan republik di Rom
·         Ciri pemerintahan beraja dalam tamadun India
·         Pelaksanaan sistem birokrasi awam dalam tamadun China

Peningkatan Tamadun Manusia (Sistem Perundangan)

·         Pembentukan undang-undang Yunani
·         Jenis dan ciri undang-undang Rom
·         Pelaksanaan undang-undang dalam tamadun India
·         Pelaksanaan undang-undang berasaskan falsafah Legalisme & Confucius dalam tamadun China
·         Kepentingan undang-undang dalam sesebuah negara

Peningkatan Tamadun Manusia (Perluasan Kuasa)

·         Perluasan empayar Yunani oleh Alexander The Great
·         Perluasan empayar Rom oleh Augustus Caesar
·         Perluasan empayar Maurya oleh Chandragupta Maurya dan Asoka
·         Perluasan empayar Dinasti China oleh Shih Huang Ti

**Peningkatan Tamadun (Peningkatan Ekonomi)

·         Punca yang menyebabkan negara kota Yunani menumpukan bidang perdagangan
·         Faktor yang mendorong kemajuan perdagangan dalam tamadun India
·         Kemajuan bidang pertanian yang dicapai oleh tamadun China
·         Sebab berlakunya peningkatan dalam bidang ekonomi

**Peningkatan Tamadun (Peningkatan Pendidikan)

·         Falasafah pendidikan Athens dan Sparta dalam tamadun Yunani
·         Falsafah pendidikan Rom yang menekankan ilmu praktikal
·         Pendidikan berteraskan ilmu agama dalam dalam tamadun India
·         Pendidikan awam dalam tamadun China

BAB 3

Kerajaan Agraria dan Maritim

·         Ciri kerajaan agraria
·         Faktor  kejayaan kerajaan Angkor dan Funan dalam bidang pertanian
·         Ciri kerajaan maritim
·         Faktor  kemajuan perdagangan kerajaan Srivijaya dan Kedah Tua
·         Hubungan kerajaan agraria dan maritim yang saling bergantung

**Pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara

·         Cara penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara
·         Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap sistem pemerintahan
·         Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap seni bina candi di Asia Tenggara
·         Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap bahasa dan kesusasteraan di Asia Tenggara

TEMA 8 (BAB 4 – BAB 8 TINGKATAN EMPAT)
JANGKAAN : 2 SOALAN

BAB 4

Penyebaran Islam di Makkah

·         Cara Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan Islam di Makkah
·         Rasional Nabi Muhammad s.a.w. menggunakan dakwah secara rahsia
·         Tokoh awal yang memeluk Islam
·         Usaha orang Arab Quraisy menghalang dakwah Nabi Muhammad s.a.w.
·         Langkah Nabi Muhammad s.a.w. menghadapi cabaran

BAB 5

Hijrah

·         Pengertian Hijrah
·         Faktor Nabi mengarahkan umat Islam berhijrah ke Madinah
·         Peristiwa yang membawa kepada Hijrah
·         Kepentingan Hijrah kepada umat Islam
·         Nilai daripada peristiwa Hijrah

**Piagam Madinah

·         Maksud Piagam Madinah
·         Kandungan Piagam Madinah dari segi politik, ekonomi dan sosial
·         Kedudukan orang Yahudi mengikut Piagam Madinah
·         Kepentingan Piagam Madinah dalam pembinaan negara
·         Pelaksanaan Piagam Madinah dalam konteks masyarakat majmuk

**Penyebaran Islam Semasa di Madinah

·         Strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk menyebarkan Islam
·         Alasan menyangkal dakwaan orientalis Barat yang mengatakan Islam menggunakan peperangan untuk menyebarkan Islam
·         Tujuan peperangan dalam Islam
·         Peraturan yang mesti dipatuhi semasa berperang
·         Keburukan peperangan
·         Langkah mengelakkan peperangan

BAB 7

**Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara

·         Teori dan bukti Islam datang terus dari Tanah Arab
·         Teori dan bukti Islam dibawa ke Asia Tenggara melalui India
·         Teori dan bukti Islam dibawa ke Asia Tenggara melalui China
·         Faktor yang membantu penyebaran Islam di Asia Tenggara

**Penyebaran Islam di Asia Tenggara

·         Cara yang digunakan oleh pedagang untuk menyebarkan Islam
·         Cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menyebarkan Islam
·         Peranan kerajaan Islam dalam menyebarkan Islam
·         Peranan pusat kebudayaan Islam dalam menyebarkan Islam
·         Peranan mubaligh menyebarkan Islam

TEMA 9 (BAB 9 – BAB 10 TINGKATAN EMPAT)
JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 9

**Zaman Gelap di Eropah

·         Maksud Zaman Gelap
·         Keadaan politik di Eropah pada Zaman Gelap
·         Keadaan ekonomi pada Zaman Gelap
·         Keadaan sosial pada Zaman Gelap
·         Perubahan yang berlaku di Eropah pada penghujung Zaman Gelap

Gerakan Reformation

·         Maksud reformation
·         Faktor berlakunya gerakan reformation
·         Perkembangan gerakan reformation di Eropah
·         Kesan gerakan reformation

**Kesan Revolusi Perindustrian di Eropah (Hubungan Pekerja – Majikan)

·         Gerakan Luddite
·         Langkah menghalang gerakan pekerja
·         Bentuk penindasan terhadap golongan pekerja
·         Usaha membela nasib golongan pekerja

BAB 10

**Pembandaran di Tanah Melayu

·         Maksud pembandaran
·         Faktor kemunculan bandar baru
·         Fungsi bandar baru
·         Sebab berlakunya pembandaran tidak seimbang antara kawasan
·         Langkah mewujudkan pembandaran seimbang

Pendidikan vernakular di Tanah Melayu

·         Ciri pendidikan vernakular
·         Perkembangan sekolah Melayu
·         Perkembangan sekolah Cina dan Tamil
·         Perkembangan sekolah Inggeris
·         Sebab pendidikan vernakular tidak berjaya memupuk perpaduan

TEMA 10 (BAB 1 – BAB 2 TINGKATAN LIMA)
JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 1

**Birokrasi Barat di Asia Tenggara

·         Ciri sistem pemerintahan tradisional di negara-negara Asia Tenggara
·         Ciri sistem birokrasi di negara-negara Asia Tenggara
·         Pelaksanaan pentadbiran peringkat pusat di IndoChina
·         Pelaksanaan pentadbiran peringkat tempatan di Filipina
·         Kesan pelaksanaan sistem birokrasi

Nasionalisme di Asia Tenggara

·         Faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara
·         Ciri nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia Tenggara
·         Perkembangan gerakan nasionalisme di Filipina dan Indonesia
·         Langkah penjajah mennangani gerakan bersifat radikal
·         Kelainan gerakan nasionalisme di Thailand berbanding dengan negara lain

BAB 2

**Akhbar, Majalah dan Novel Melayu Tahun 1930-an

·         Judul akhbar dan majalah berbahasa Melayu tahun 1930-an
·         Isu politik, ekonomi dan sosial yang dibangkitkan dalam akhbar Melayu
·         Persoalan yang menjadi topik dalam Majalah Guru, Pengasuh dan Bulan Melayu
·         Mesej semangat kebangsaan dalam novel Melayu tahun 1930-an
·         Persoalan semasa berkaitan media cetak pada hari ini

**Perjuangan Persatuan-Persatuan Melayu

·         Kejayaan yang dicapai oleh Kesatuan Melayu Singapura (KMS)
·         Matlamat penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)
·         Kegiatan bersifat politik Kesatuan Melayu Muda
·         Sebab kurangnya penglibatan masyarakat Sabah dalam persatuan
·         Kepentingan Kongres Melayu 1939 dan 1940

TEMA 11 (BAB 3 – BAB 8 TINGKATAN LIMA)
JANGKAAN : 3 SOALAN

BAB 3

Pembinaan Negara dan Bangsa

·         Faktor pembinaan negara bangsa moden di Eropah
·         Maksud realpolitik
·         Amalan realpolitik dalam pembinaan negara bangsa Jerman dan Itali
·         Kaedah pembinaan negara Islam Madinah
·         Kaedah pembinaan negara dan bangsa Malaysia

BAB 5

**Pakatan Murni

·         Maksud pakatan murni
·         Faktor yang mewujudkan pakatan murni
·         Langkah mewujudkan pakatan murni
·         Peranan Dato’ Onn Jaafar mewujudkan pakatan murni
·         Kejayaan pakatan murni
·         Kepentingan dan nilai daripada pakatan murni

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

·         Penubuhan dan peranan Suruhanjaya Reid
·         Isu yang diutamakan oleh Suruhanjaya Reid dalam merangka perlembagaan
·         Langkah ke arah menghasilkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
·         Isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
·         Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

BAB 6

**Pembentukan Malaysia 1963

·         Faktor  dan cadangan pembentukan Malaysia
·         Reaksi terhadap pembentukan Malaysia
·         Peranan dan penubuhan Suruhanjaya Cobbold
·         Peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)
·         Peranan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
·         Penentangan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia

BAB 8

**Perpaduan Kebangsaan

·         Kedudukan Bahasa Melayu mengikut Perlembagaan
·         Langkah memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan
·         Matlamat kerajaan mewujudkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan
·         Ciri Kebudayaan Kebangsaan
·         Peranan sukan ke arah memupuk perpaduan
·         Kepentingan perpaduan

Dasar Pelajaran Selepas Kemerdekaan

·         Matlamat dan kandungan Penyata Razak 1956
·         Kandungan Penyata Razak yang dijadikan Ordinan Pelajaran 1957
·         Syor yang terkandung dalam Laporan Rahman Talib 1960
·         Kandungan Akta Pelajaran 1961 yang berasaskan Laporan Rahman Talib
·         Pengenalan sistem persekolahan Aneka Jurusan 1969 mengikut Kajian Aminudin Baki 1965
·         Kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974
·         Hala tuju pendidikan negara berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1988

Wawasan 2020

·         Konsep Wawasan 2020
·         Teras Kemajuan Bersepadu mengikut Wawasan 2020
·         Cabaran dalam mencapai Wawasan 2020
·         Strategi menghadapi cabaran Wawasan 2020
·         Ciri masyarakat Malaysia mengikut Wawasan 2020
·         Tanggungjawab warganegara Malaysia ke arah mencapai Wawasan 2020

TEMA 12 (BAB 9 TINGKATAN LIMA)
JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 9

Blok Dunia dan Perang Dingin

·         Maksud blok dunia
·         Faktor kemunculan blok dunia
·         Sebab berlakunya perang dingin
·         Perbezaan ideologi kapitalis dengan komunis
·         Cara kuasa besar menyebarkan pengaruh
·         Kesan perang dingin terhadap negara Dunia Ketiga

**Dasar Luar Malaysia

·         Faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar
·         Prinsip dasar luar tahap pertama yang bersifat pro-Barat
·         Prinsip dasar luar tahap kedua yang bebas dan berkecuali
·         Prinsip dasar luar tahap ketiga yang mengutamakan kepentingan ekonomi
·         Faedah mengadakan hubungan luar

Malaysia Dalam Hubungan Serantau (ASEAN)

·         Matlamat penubuhan ASEAN
·         Pengisytiharan ASEAN sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)
·         Langkah merealisasikan prinsip ZOPFAN
·         Kerjasama ekonomi dan sosial dalam kalangan negara ASEAN

**Cabaran Masa Depan

·         Kepentingan ICT
·         Faktor kerajaan mewujudkan Koridor Raya Multimedia (MSC)
·         Definisi k-masyarakat dan k-ekonomi
·         Kepentingan k-ekonomi dan k-masyarakat

Langkah mewujudkan k-masyarakat

Sejarah Spm

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...