BAB 6:  SUMBANGAN BANI UMAIYYAH

Soalan 1 : Bagaimanakah Malaysia dapat menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan yang boleh diambil dari  Kerajaan Bani Abbasiyah  dalam usaha menjadi sebuah Negara maju.
[ 4 markah ]

Isi Huraian Contoh
Bersaing di era globalisasi  Tidak berputus asa menghadapi cabaran dan dugaan dalam arus pendidikan negara. Bersaing secara positif dalam komuniti pendidikan antarabangsa
Menjadikan bangsa yang berilmu Dengan mewujudkan persekitaran pendidikan tinggi yang mampu menggalakkan pembangunan akademik Program Transforrmasi Kerajaan (GTP) untuk mengantarabangsakan pendidikan
Mengharumkan nama negara Yang mampu meneroka bidang baru dengan adanya semangat inkuiri, berfikiran terbuka secara kreatif, dan inovatif. Seperti Pencapaian Angkasawan Pertama negara ( Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor)
Merealisasikan negara maju dalam pendidikan menjelang tahun 2020 Memperkasa falsafah pendidikan / Pendidikan sepanjang hayat dalam melahirkan modal nsane yang berkualiti. Pendidikan Kebangsaan
Memperbanyakkan pusat penterjemahan Menterjemah buku bahasa asing Baitul Hikmah
Membina ppustakaan Sebagai gedung ilmu  

 

Soalan 2 :  Bagaimanakah kita boleh memajukan bidang pendidikan di Negara kita pada hari ini.        [4 markah]

Isi Hurian Contoh
Melahirkan tenaga pakar Membawa masuk tenaga pakar dari luar negara Doktor , guru,
Mengubar kokurikulum pendidikan berkualiti Pendidikan arus pedana KBSM /KBSR
Meningkatkan pusat pengajian tinggi Dengan mewujudkan Sekolah atau IPT kelas pertama dengan negara maju Sekolah Kluster

Sekolah berprestasi tinggi

Memperkasa falsafah pendidikan Pendidikan Kebangsaan JERIS

Jasmani, emosi, rohani, Intelektual,sahsiah, sosial

 

Soalan Esei

Soalan 1 : Pada pendapat anda, apakah usaha yang harus Malaysia lakukan untuk menjadi  pusat kecemerlangan ilmu
[6 markah ]

Isi Hurian Contoh
Menggalakkan kegiatan penterjemahan Menterjemah karya asing Teks penulisan para cendekiawan
Memajukan pendidikan Bertaraf dunia prasarana
Kualiti pendidikan Standing negara maju Antarabangsa
Melahirkan tokoh pemikir Intelektual dalam pelbagai bidang ilmu intelektual
Memajukan kegiatan penyelidikan Perkembangan ilmu pengetahuan dengan melahirkan tokoh terkemuka Astronomi /perubatan/bahasa
Meningkatkan jumlah pelajar ke luar negara Sebagai pusat ilmu Menuntut di IPT

BAB 5:  KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

PERJANJIAN AQABAH

Soalan 1 : Jelaskan iktibar yang boleh anda peroleh daripada peristiwa perjanjian Aqabah I dan II.
[4 Markah]                                  

Isi Huraian Contoh
Meninggalkan  amalan Jahilliah Suku kaum Aus dan Khazraj berjanji akan Meninggalkan  amalan Jahilliah Perbuatan yang tidak bermoral

Spt: merompak/membuuh anak peremuan

Perpaduan kaum Perlu dipelihara untuk mengekalkan keamanan negara Politik negara
Mengukuhkan taat setia kepada pemimpin Agar kestabilan politik terjamin Kepada nabi Muhammad s.a.w
Bertanggungjawab Menyebarkan dakwah Islamiah Nabi Muhammad s.a.w telah bersungguh-sungguh untuk menyebarkan Islam

 

Soalan 2 : Nyatakan kesan perjanjian Aqabah I dan II terhadap perkembangan dakwah Islam.
[4 Markah]

Isi Hurian Contoh
Strategi penyebaran Islam Menyebarkan dakwah Islamiah Nabi Muhammad s.a.w telah bersungguh-sungguh untuk menyebarkan Islam secara aman
Perpaduan Menyatukan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai suku kaum Suku Aus dan Khazraj

 

Negara Islam pertama Kelahiran negara Islam pertama di dunia

 

Kerajaan Islam Madinah
Perintis kepada  Hijrah iaitu kejayaan hijrah Nabi Muhammad s.a.w Madinah


Soalan esei

Soalan 1 : Berikan penjelasan anda kesan perjanjian Aqabah kedua kepada masyarakat Islam.
[ 6 Markah]

Isi Hurian Contoh
Negara menjadi aman Negara dalam keadaan makmur dan sejahtera Keharmonian negara
Berteraskan hak rakyat Terhadap keadilan Perjanjian Aqabah kedua
Panduan pemimpin mentadbir negara Berpegang teguh kepada perundangan /perlembagaan Taat setia kepada pemerintah
Menjamin keadilan sosial Mengkuhkan sistem organisasi sosial Menghindari konflik dalm masyarakat pelbagai kaum
Menjadikan perpaduan Membentuk masyarakat yang berdisiplin Masyarakat yang bersatupadu
Membentuk kehidupan yang lebih maju dan lebih kompleks Pencapaian dalam aspek utama Politik, sosial dan ekonomi


HIJRAH

Soalan 1 : Sebagai seorang pelajar bagaimanakah konsep hijrah dapat diaplikasikan dalam kehidupan harian anda?
[4 Markah]

Isi Hurian Contoh
Perubahan sikap Berubah daripada sikap negatif kepada positif Malas kepada rajin
Berpendidikan menjadi lebih berilmu Berintektual
Berwawasan Mempunyai matlamat dan visi dalam kehidupan Cita-cita
Bersikap rajin Berusaha gigih untuk mencapai kerjayaan Berusaha mencari ilmu pengetahuan
Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah


Soalan 2 : Jelaskan Iktibar yang boleh dipelajari pelajar daripada peristiwa hijrah untuk mencapai kecemerlang diri
.
[4 Markah]

Isi Huraian Contoh
Meninggalkan keburukan dan kejahatan

 

Perubahan sikap dan tingkah laku yang negatif kepada positif Perubahan dari segi sikap, cara berfikir, dan tingkah laku
Berubah sikap Mempunyai semangat ingin berubah kea rah lebih baik Sifat malas kepada rajin berusaha
Berdisplin Menjadi seorang pelajar yang lebih berdisplin
Mempunyai kekuatan jiwa dan keimanan yang teguh Agar dapat menghadapi cabaran dalam kehidupan Sedia menempuh cabaran dan tidak mudah berputus asa


Soalan esei

Soalan 1 : Pada pandangan anda, apakah akan terjadi sekiranya Nabi Muhammad S.A.W dan orang Islam Makkah tidak berhijrah ke Madinah.
[6 Markah]

Isi Huraian Contoh
Masih lagi mengamalkan  keburukan dan kejahatan sikap dan tingkah laku yang negatif menguasai diri Dari segi sikap, cara berfikir, dan tingkah laku
Tiada berubahan sikap Tiada semangat ingin berubah kea rah lebih baik Sifat malas, mencuri, merompak, berzina
 Tidak Berdisplin Menjadi seorang yang tidak menghargai masa Tidak berdedikasi dan menepati masa
Tidak mempunyai kekuatan jiwa dan keimanan yang teguh Tiada sifat –sifat mahmudah Takut menempuh cabaran dan mudah berputus asa
Tiada perjanjian Aqabah I dan II

 

Yang akan melambatkan proses penghijrahan
Tiada undang-udang Islam Undang-undang yang tidak adil dan sempurna Piagam Madinah
Taraf wanita tidak berubah Kedudukan kaum wanita rendah dan dipandang hina dalam masyarakat

 

Tidak diberi hak, dan tanggungjawab yang sepatutnya di dalam masyarakat


PIAGAM MADINAH

Soalan 1 : Apakah iktibar yang boleh diambil daripada Piagam Madinah dalam  membentuk masyarakat Malaysia yang aman dan bersatu padu?
[ 4 Markah ]

Isi Hurian Contoh
Pemuafakatan Kerjasama dan persefahaman antara kaum Masyarakat yang harmoni
Toleransi antara kaum Berkerjasama untuk membangunkan negara
Mengutamakan keamanan Agar visi dan matlamat Negara tercapai Konsep 1 Malaysia
Kebijaksanaan dalam kepimpinan Bijak dalam merancang sesuatu tindakan Mewujudkan hubungan serantau yang mantap
Kebebasan beragama Bebas mengamalkan agama dan  adat masing-masing mereka selagi tidak bertentangan dengan Islam
Hak orang Islam dipelihara Agar kedudukan dan keistimewaan terus kukuh


Soalan 2 : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan sumbangan Piagam Madinah terhadap perkembangan sejarah Islam.
[4 Markah ]

Isi Hurian Contoh
Perlembagaan bertulis

yang pertama di dunia

Dari aspek politik dan pentadbiran negara, keagamaan ,kehidupan sosial, undang-undang, ekonomi, ketenteraan dan kedudukan masyarakat bukan Islam Khususnya orang Yahudi
Mempunyai garis panduan undang negara Madinah

 

Perlembagaan ini mencatatkan tanggungjawab pemerintah ketua negara dan rakyat
Perlembagaan yang bersistematik Isi kandungannya menyeluruh dan boleh diguna pakai untuk kesemua masyarakat Prinsip keadilan
Semangat Ukhuwah Islamiah Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai keterunan, budaya dan agama. Persaudaraan Islam yang aman


Soalan Esei

Soalan 1 : Penggubalan Piagam Madinah  melambangkan kepintaran Nabi Muhammad s.a.w .Berikan komen anda                                                                    
[6 markah ]

Isi Hurian Contoh
Membina sebuah pemerintahan yang lengkap Ia mengandungi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan orang Islam dan bukan Islam politik dan pentadbiran negara, keagamaan, kehidupan sosial, undang-undang, ekonomi, ketenteraan
Perpaduan ummah Masyarakat yang hidup bersatu-padu dan aman damai Pelbagai bangsa dan agama
Satu peraturan Peraturan yang ditetapkan dalam perlembagaan Merangkumi perkara dunia dan akhirat
Kedudukan sama rata Menekankan persamaan hak Persaudaraan orag Islam dan bukan Islam
Konsep keadilan sosial Bernaung dibawah peraturan perlembagaan Piagam Madinah
Perlembagaan yang bersistematik Masyarakat yang harus yang bertanggungjawab menjaga dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara keselamatan negara dan sosial

TEMA 8 : TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MEKAH

Soalan 1 : Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan Islam dalam kalangan masyarakat Arab.  [6 markah]

Isi Huraian Contoh
Sikap sabar ialah kunci kejayaan kerana ia mengelakkan diri daripada bersikap berputus asa
Bertawakal dan yakin dengan bantuan Allah menjadikan diri kita sentiasa bersikap positif
Ikhlas dalam perjuangan akan menjadikan diri kita yakin bahawa kita akan berjaya
Berjuang dengan niat kerana Allah akan menjadikan kita sentiasa mendapat kekuatan
Berani kerana benar dan yakin akan kebenaran akan membolehkan kita beroleh kejayaan

 

Soalan 2 : Pengamalan sifat terpuji Nabi Muhammad SAW dapat membentuk individu cemerlang ke arah kegemilangan Negara. Jelaskan penyataan di atas.   [6 markah]

 

Isi Huraian Contoh
Sifat amanah (dipercayai) melahirkan masyarakat yang bersikap jujur dalam menjalankan tanggungjawab
Sifat siddiq (bercakap benar) Akan mewujudkan golongan masyarakat yang saling mempercayai antara satu sama lain
Sikap tabligh (menyampaikan)

 

dapat memastikan perkembangan ilmu/ dikongsi bersama dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum
Sifat fatanah (bijaksana) dapat melahirkan golongan rakyat yang kreatif dan inovatif

 

Soalan 3 : Kewibawaan pemimpin memberi  kejayaan kepada Negara. Buktikan.[10 markah]

 

Isi Huraian Contoh
Membebaskan negara daripada cengkaman penjajah Seterusnya dapat merealisasikan kemerdekaan Negara dan pembentukan Malaysia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj
Membangunkan negara ke arah negara maju Dapat melaksanakan Rancangan pembangunan yang bertujuan menyusun semula masyarakat dan mengurangkan kemiskinan tanpa mengira kaum. Dasar Ekonomi Baru diperkenalkan semasa Tun Abdul Razak b Hussein
Mewujudkan perpaduan negara agar keamanan dan keharmonian negara dapat dicapai. Tun Hussein bin Onn digelar Bapa Perpaduan
Memodenkan negara agar pembinaan banyak industri baru sehingga disegani oleh negara lain Tun Dr.Mahathir bin Mohamad
Negara yang stabil dari segi politik Hasil perpaduan yang erat antara  pelbagai kaum Tun Abdullah bin Hj ahmad Badawi
 Pelan Transformasi Ekonomi (ETP) dan Pelan Transformasi Kerajaan (GTP) untuk menjadikan Malaysia sebuah Negara berpendapatan tinggi Dato’ Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak digelar Bapa Transformasi Malaysia.

 

Soalan 4 : Pada pandangan anda, apakah nilai yang boleh anda contohi daripada Nabi Muhammad S.A.W. untuk membina masyarakat Malaysia yang unggul dan dipandang tinggi dalam khalayak dunia ?            [4 markah]

Isi Huraian Contoh
Sentiasa berkata benar

 

supaya dapat mengikis perasaan prasangka dalam masyarakat
Mementingkan ilmu agar dapat mencipta idea-idea baru dan menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik

 

Menunaikan janji agar masyarakat sentiasa dihormati dan diyakini
Gigih dan sabar dalam menghadapi sesuatu masalah menjadi kunci kepada setiap kejayaan
Tidak mudah mengalah menjadikan kita sentiasa berusaha bersungguh-sungguh

 

Soalan 5 : Andaikan anda seorang pendakwah, apakah yang perlu anda lakukan untuk menarik minat orang bukan islam terhadap dakwah anda?     [4 markah]                                                                                                                   

 

Isi Huraian Contoh
Bersifat lemah lembut

 

dalam mendidik manusia dan memberi kefahaman tentang islam
Pandai mengambil hati sentiasa merendah diri dan bergaul dengan semua lapisan masyarakat
Jujur dalam melaksanakan dakwah menunjukkan ketinggian akhlak dan budi pekerti
Berbuat baik dengan masyarakat Sentiasa saling tolong menolong
Terlibat dalam aktiviti masyarakat agar wujud hubungan yang murni antara masyarakat Bergotong-royong
Tidak mementingkan diri sendiri agar Mewujudkan budaya penyayang
Tidak pernah berputus asa Agar perjuangan yang dihasratkan dapat mencapai kejayaan
Sentiasa menunjukkan teladan yang baik Agar menjadi panduan kepada orang lain

 

Soalan 6 : Cabaran yang dihadapi dalam mencontohi keperibadian Nabi pada zaman globalisasi pada hari ini dan jalan penyelesaiannya.        [6 markah]                                                                                                                

Isi Cabaran Huraian Contoh
Keruntuhan akhlak yang melanda masyarakat

 

 

 

akibat kemasukan unsur luar hingga usaha untuk mencontohi akhlak Rasulullah menjadi satu halangan Seperti berminat dengan muzik rock dan cara berpakaian yang mencolok mata

 

Masyarakat mengamalkan budaya liar tanpa malu dan segan seperti berpesta dan mengambil dadah hingga melanggar batas susila dan moral
Amalan jahiliah telah melanda masyarakat akibat pengetahuan agama yang kian longgar wujudnya perzinaan, perjudian dan minum arak
Isi langkah Huraian Contoh
Pembinaan individu dan keluarga dengan mencontohi teladan Rusullah dalam membina keluarga masyarakat dan negara
Memantapkan pendidikan agama dan moral Agar wujud masyarakat yang berakhlak tinggi Pendidikan Sivik di sekolah
Menggembeling tenaga bersama seluruh masyarakat bagi membasmi maksiat dan melaporkan kes-kes jenayah seperti pecah rumah, culik

 

Soalan 7 : Sebagai sebuah Negara yang berbilang kaum , Malaysia mengamalkan dasar kebebasan beragama. Sungguhpun begitu adakalanya tercetus isu-isu sensitif yang boleh menjejaskan keharmonian Negara.

Bagaimanakah situasi tersebut boleh dielakkan?     [6 markah]

 

Isi Huraian Contoh
Tidak mengganggu rumah ibadat kaum lain Dengan adanya sikap saling menghormati dan memahami budaya semua kaum
Tidak membangkitkan isu sensitif yang boleh memecahbelahkan masyarakat Hak keistimewaan orang Melayu
Kebebasan mengamalkan ajaran agama masing-masing Agar wujud keserasian dan keharmonian
Kunjung mengunjungi semasa musim perayaan kaum lain Agar dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan wujud silaratulrahim
Bersikap terbuka dan bertolak ansur Akan melahirkan sikap saling memahami dan tidak mementingkan diri sendiri.
Tidak membezakan cara beribadat agama lain
Hormat menghormati dan saling memahami Adat resam semua kaum

Kitab suci agama kaum lain

Budaya setiap kaum

Mengamalkan prinsip Rukunegara Agar wujud masyarakat yang harmoni

Pengaruh Agama Hindu Buddha

Soalan 1 : Mengapakah setiap warganegara Malaysia  bertanggungjawab memelihara dan memulihara warisan seni bina di negara kita? [4 markah]

Isi huraian Contoh
Untuk meningkatkan ekonomi / pendapatan negara Melalui kedatangan pelancong asing  
Sumber sejarah Sebagai bukti kesan sejarah masa lampau/ pelajar boleh membuat kajian tentang sejarah masa lampau Candi lembah bujang
 Menambah semangat cinta akan negara Kerana rasa bangga dengan sejarah negara  
Sebagai warisan Lambang  kehebatan bangsa dan pemimpin terdahulu / iktibar daripada perjuangan pemimpin terdahulu  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...