Imperialisme

Bab 1  : Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara

 1.1  Imperialisme Barat Di Asia Tenggara

1. Imperialisme bermaksud ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

2.  Imperialisme sudahpun berlaku sejak zaman …………………….. dan …………………….

3.  Namakan 6 kuasa Barat yang terlibat dengan Imperialisme

a.  …………………………….       b. ……………………………..       c. ………………………………

d.  …………………………….       e. ……………………………..        f. ………………………………

4.  Tiga kawasan tumpuan Imperialisme ialah

a.  …………………………….       b. ……………………………..       c. ………………………………

5.  Tujuan awal Imperialisme ialah untuk menguasai  perdagangan ……………………… .

6.  Negara …………………. tidak pernah dijajah oleh mana-mana penjajah sejak 1914.

Faktor-Faktor Imperialisme Barat :

1. Tiga sebab Asia Tenggara menjadi tumpuan penjajah akibat dari kedudukan yang

strategik.

i.   ………………………………………………………………………………………………………………….

ii.   ………………………………………………………………………………………………………………….

ii    ………………………………………………………………………………………………………………….

2.  Kepesatan ……………………………… di Eropah menyebabkan mereka memerlukan

bahan mentah dan kawasan pasaran telah mendorong penjajah menjajah.

3.  ………………………. memudahkan pengangkutan bahan mentah secara pukal dan

cepat.

4. ………………………………… telah memendekkan jarak antara Timur dan Barat.

5.  Penggunaan ……………………. membolehkan arahan kepada pegawai tanah jajahan

dapat disampaikan dengan cepat.

6.  …………………………….. tanah jajahan akan melambangkan kekuatan penjajah.

7.  Slogan British dan Belanda ialah …………………………………………………………………… .

8. Slogan Perancis ialah ……………………………………………………………………………………. .

9. ………………………….. bertanggungjawap menyebarkan agama Kristian.

10.  Lengkapkan jadual di bawah

Bil

Kuasa Barat

Tanah jajahan

1 Filipina
2 Tanah Melayu
3 Indo China
4 Indonesia
5 Burma / Myanmar
6 Sabah & Sarawak

1.2 : Perubahan Sistem Politik

1.  Sistem pemerintahan sebelum kedatangan penjajah barat dikenali sebagai

………………………………………………….. .

2.  Penjajah perlu menguasai ………………………. supaya mereka dapat mengawal

ekonomi negara yang dijajah.

3.  Kerajaan ……………………………… diwujudkan bagi menyatukan wilayah-wilayah yang

dijajah.

4.  ………………………….. menjadi ketua pentadbir di tanah jajahan.

5.  …………………………… akan melaksanakan pentadbiran tanah jajahan.

6.  Pentadbir biro dikenali sebagai ……………………….. .

7.  Undang-Undang ………………………. digunakan bagi mentadbir tanah jajahan.

Filipina

1.  Pentadbir tempatan sebelum kedatangan penjajah dikenali ……………………… .

2.  Kawasan pentadbiran mereka dipanggil ………………………….. .

3.  Kuasa barat yang menjajah Filipina ialah …………………………. .

4.  Ketua pentadbir semasa pejajah ialah ……………………………… .

5.  Kawasan kuasa Ketua Datuk Bandar ialah ……………………….. .

6.  Pentadbiran bandar dikendalikan oleh ………………………………. .

7.  Sistem ………………………………… dilaksanakan bagi mentadbir peringkat tempatan.

8.  Pemerintah sistem ini dikenali ……………………………………… .

9.  Tugas pemerintah ini ialah

i.  ……………………………………………………………………………………………………………………….

ii. ……………………………………………………………………………………………………………………….

iii. ………………………………………………………………………………………………………………………

10. Rakyat Filipina menentang pemerintahan tersebut kerana

i.  ……………………………………………………………………………………………………………………….

ii.  ………………………………………………………………………………………………………………………

Indonesia

1. 2 kerajaan awal di Indonesia sebelum kedatangan penjajah ialah ……………………… dan …………………………….. .

2. Penjajah yang menjajah Indonesia ialah ……………………………….. .

3.  Jawatan-jawatan yang wujud semasa pemerintahan kerajaan tempatan sebelum kedatangan penjajah ialah …………………………. , ………………………… dan ……………………

4.  Indonesia telah dibahagi kepada dua bahagian pentadbiran oleh Belanda iaitu …………………………………………… dan ………………………………………… .

5. Ketua pentadbir semasa Belanda di kenali ………………………………. .

6. Badan yang menjalankan pentadbiran dikenali …………………………. .

7. ……………………………….. bertanggung jawap sebagi penasihat pentadbiran Belanda.

8. Majlis Rakyat yang ditubuhkan akibat desakan Sarekat Islam ialah ……………………. .

Burma

1. Sistem pemerintahan Burma sebelum kedatangan British dikenali …………………….. .

2. Sistem pemerintahan beraja di Burma  dikenali …………………………… .

3. Ketua pemerintah tradisi Burma ialah …………………………….. .

4. Selain dar jawatan Athi dan Wun namakan jawatan lain yang terdapat dalam struktur

Pemerintahan Burma …………………………… , …………………………. dan …………………….

5. Raja Burma merupakan adalah penaung kepada ……………………… .

6. ……………………………… menjadi pemerintah tertinggi British di Burma.

7. Dua akta yang melenyapkan sistem tradisional ialah ……………………………………..  dan

……………………………………………….. .

8. Dua unit tertinggi yang diwujudkan oleh british di Burma ialah ……………………………….

dan …………………………………………………… .

9. Jabatan ……………………………… , ……………………………… dan ………………………………

telah ditubuhkan oleh British.

IndoChina

1.  Penjajah IndoChina ialah ……………………………… .

2.  Setiap birokrasi di kerajaan pusat adalah diketuai oleh …………………………………. .

3.  Sistem pemerintahan di IndoChina dipengaruhi oleh pentadbiran ……………………….. .

4.  Dua bidang yang diuji dalam peperiksaan kelayakan pentadbir ialah …………………….

dan ……………………………… .

5.  ……………………………… menjadi pemerintah tertinggi Perancis  di IndoChina.

6.  Dua jenis Residen yang memerintah di IndoChina ialah ……………………. dan

……………………. .

7.  Nama kerajaan pusat yang diwujudkan oleh Perancis ialah …………………………… .

8.  Tiga negeri yang bergabung dalam kerajaan pusat ialah  …………………………. ,

………………………………. dan ……………………………. .

9.  Dua perkara yang perlu dilakukan oleh kerajaan tempatan ialah …………………………

dan …………………………. .

Tanah Melayu

1.  Sistem pentadbiran sebelumkedatangan penjajah di Melaka ialah

…………………………………………………………………………… .

2.  Penjajah barat yang pernah menjajah Tanah Melayu ialah …………………………. ,

………………………………. dan ……………………………. .

3.  Negeri-Negeri Selat terdiri daripada negeri-negeri seperti …………………………. ,

………………………………. dan ……………………………. .

4. Ketua NNS ialah …………………………………. dan dibantu oleh ……………………….. .

5.  Tiga komponen pentadbiran semasa British ialah …………………………. ,

………………………………. dan ……………………………. .

6. Menasihati sultan dalam semua hal kecuali agama dan adat adalah tanggungjawab

…………………………………… .

Thailand

1.  Raja …………………………… dan Raja ……………………………. telah perkenalkan sistem

birokrasi barat di Thailand.

2.  Beberapa jabatan telah ditubuhkan seperti …………………………. , ………………………….

dan ……………………………. .

3.  Raja  Chulalongkorn telah memperkenalkan beberapa majilis seperti ………………….. ,

………………………………. dan ……………………………. .

4.  Pada 1932 sisitem ……………………………………….  telah menggantikan sistem raja

mutlak.

5.  ………………………………… adalah terdiri daripada golongan bangsawan berpendidikan

barat yang mengetuai kementerian.

1.3 : Nasionalisme Di Asia Tenggara

1.  …………………………………  bermaksud perasaan cinta akan bangsa dan negera  dan

berjuang membebaskan tanahair daripada belenggu penjajah.

1.3.1 : Faktor Kemunculan Nasionalisme

1.  Rakyat Asia Tenggara tidak puas hati terhadap penjajah adalah kerana

i. ……………………………………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………………………………

iii. ……………………………………………………………………………………………………………

2.  Sistem tanaman ………………………………  dan ……………………………….. telah

menindas penduduk tempatan.

3.  Penjajah menganggap mereka adalah golongan elit dan tidak mahu bergaul dengan

masyarakat tempatan mengambarkan kewujudan …………………………………. .

4.  Kemasukkan golongan………………………… dengan mudah dan menguasai ekonomi

tempatan tidak disukai oleh penduduk tempatan.

5.  Agama berjaya menyatukan penduduk tempatan bagi menghadapi ……………………….

dan perkembangan ……………………………… barat dan  agama …………………………….. .

6.  Gerakan …………………………. wujud di Indonesia dan Tanah Melayu adalah berkaitan

dengan agama ………………………….. .

7.  Penganut agama Kristian tempatan dianggap kelas …………………… menjadi

penyebab masyarakat bersatu menentang penjajah.

8.  …………………………… merupakan media yang menyampaikan mesej keburukan

penjajah di negara yang dijajah.

9. Novel ………………………………. hasil karya Jose Rizal menjadi pendorong

kebangkitan semangat nasionalisme di Filipina.

10.Lengkapkan jadual di bawah.

Judul Karya

Negara

Tanah Melayu
Indonesia

11.Penjajah hanya memberikan pendidikan ……………………… dan terhad kepada

golongan elit dan penduduk bandar.

12. Lepas sekolah ……………………… lebih mudah mendapat perkerjaan berbanding

sekolah ……………………………….. di Tanah Melayu.

13. Dua jenis pendidikan di burma yang mengancam sekolah Buddha ialah

……………………………… dan ………………………………… .

14. Golongan intelek merupakan pencetus gerakan nasionalisme adalah kerana

i. ……………………………………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………………………………

iii. ……………………………………………………………………………………………………………

15. Dua jenis media massa yang bertanggungjawab menyemarkkan semangat

nasionalisme ialah       ……………………………… dan …………………………………

16. Dua daripada akhbar utama di Tanah Melayu ialah    ……………………………… dan

…………………………………

17. Dua jenis pengangkutan yang telah membantu perkembangan nasionalisme ialah

……………………………… dan …………………………………

18. Dua jenis perhubungan yang telah membantu perkembangan nasionalisme ialah

……………………………… dan …………………………………

19. Pengaruh luar yang mencetuskan nasionalisme di Asia Tenggara ialah

i. ……………………………………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………………………………

iii. ……………………………………………………………………………………………………………

1.3.2 Perkembangan Nasionalisme

1. Senaraikan ciri gerakan nasionalisme pada tahap ke pertama

i. ……………………………………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………………………………

iii. ……………………………………………………………………………………………………………

iv. ……………………………………………………………………………………………………………

v. …………………………………………………………………………………………………………….

2. Senaraikan ciri gerakan nasionalisme pada tahap ke kedua

i. ……………………………………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………………………………

iii. ……………………………………………………………………………………………………………

iv. ……………………………………………………………………………………………………………

v. …………………………………………………………………………………………………………….

Filipina  : Tahap Pertama ( hal :18)

S

E

P

A

N

Y

O

L

J

B

A

S

D

F

G

H

J

K

N

M

Q

W

E

R

T

Y

U

E

W

D

B

U

A

N

G

Z

X

D

Z

A

C

V

B

N

M

D

F

G

H

K

R

G

N

M

A

Z

I

R

N

Y

J

H

G

A

D

F

G

V

J

A

H

F

G

B

H

J

I

H

K

H

G

I

P

U

Y

F

K

K

R

H

L

C

D

S

W

T

A

R

A

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tahap pertama merupakan gerakan ……………………. yang dipimpin Jose ………………………….. .
 2. Disokong golong pertengahan yang berpendidikan …………………….. .
 3. Mereka menuntut Filipina dijadikan wilayah …………………….., hak bersuara dan hak sama seperti rakyat Sepanyol tetapi gagal
 4. Rizal menubuhkan ……………… Filipina untuk mendesak Sepanyol melakukan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial
 5. Segala usaha gagal ,Rizal ditangkap,………………. negeri dan akhirnya dibunuh.

Imperialisme

20 Thoughts to “Modul Sejarah : Bab 1 Tingkatan 5”

 1. tengku farah nadia

  cool and nice ! where the answer ?

 2. k

  CIKGU kalau nak jawapan untuk modul ini dapat dr mana? Tolong jawab cikgu.,,

 3. Shirley

  boleh send jawapan untuk module ni tak…nak guna untuk kelas tambahan budak2…tq =)

 4. jefry la sangat

  print pastu jwb soklan 2… nty tnya ckgu jwpn yg dbuat tu btol ke x…….

 5. Oyen

  xda jwapanla…cri sndiri ke?==

 6. ainnur

  saya dah print for exercise ~

 7. ainnur

  soalan yg menarik , cuma x disediakan jawapan .
  boleh refer note kann T^T

 8. ainur afzah

  nak jawapan untuk ujian ini boleh

 9. samaria

  i want tat answer 4 tis modul…

Leave a Reply