BAB 5:  KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

PERJANJIAN AQABAH

Soalan 1 : Jelaskan iktibar yang boleh anda peroleh daripada peristiwa perjanjian Aqabah I dan II.
[4 Markah]                                  

Isi Huraian Contoh
Meninggalkan  amalan Jahilliah Suku kaum Aus dan Khazraj berjanji akan Meninggalkan  amalan Jahilliah Perbuatan yang tidak bermoral

Spt: merompak/membuuh anak peremuan

Perpaduan kaum Perlu dipelihara untuk mengekalkan keamanan negara Politik negara
Mengukuhkan taat setia kepada pemimpin Agar kestabilan politik terjamin Kepada nabi Muhammad s.a.w
Bertanggungjawab Menyebarkan dakwah Islamiah Nabi Muhammad s.a.w telah bersungguh-sungguh untuk menyebarkan Islam

 

Soalan 2 : Nyatakan kesan perjanjian Aqabah I dan II terhadap perkembangan dakwah Islam.
[4 Markah]

Isi Hurian Contoh
Strategi penyebaran Islam Menyebarkan dakwah Islamiah Nabi Muhammad s.a.w telah bersungguh-sungguh untuk menyebarkan Islam secara aman
Perpaduan Menyatukan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai suku kaum Suku Aus dan Khazraj

 

Negara Islam pertama Kelahiran negara Islam pertama di dunia

 

Kerajaan Islam Madinah
Perintis kepada  Hijrah iaitu kejayaan hijrah Nabi Muhammad s.a.w Madinah


Soalan esei

Soalan 1 : Berikan penjelasan anda kesan perjanjian Aqabah kedua kepada masyarakat Islam.
[ 6 Markah]

Isi Hurian Contoh
Negara menjadi aman Negara dalam keadaan makmur dan sejahtera Keharmonian negara
Berteraskan hak rakyat Terhadap keadilan Perjanjian Aqabah kedua
Panduan pemimpin mentadbir negara Berpegang teguh kepada perundangan /perlembagaan Taat setia kepada pemerintah
Menjamin keadilan sosial Mengkuhkan sistem organisasi sosial Menghindari konflik dalm masyarakat pelbagai kaum
Menjadikan perpaduan Membentuk masyarakat yang berdisiplin Masyarakat yang bersatupadu
Membentuk kehidupan yang lebih maju dan lebih kompleks Pencapaian dalam aspek utama Politik, sosial dan ekonomi


HIJRAH

Soalan 1 : Sebagai seorang pelajar bagaimanakah konsep hijrah dapat diaplikasikan dalam kehidupan harian anda?
[4 Markah]

Isi Hurian Contoh
Perubahan sikap Berubah daripada sikap negatif kepada positif Malas kepada rajin
Berpendidikan menjadi lebih berilmu Berintektual
Berwawasan Mempunyai matlamat dan visi dalam kehidupan Cita-cita
Bersikap rajin Berusaha gigih untuk mencapai kerjayaan Berusaha mencari ilmu pengetahuan
Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah


Soalan 2 : Jelaskan Iktibar yang boleh dipelajari pelajar daripada peristiwa hijrah untuk mencapai kecemerlang diri
.
[4 Markah]

Isi Huraian Contoh
Meninggalkan keburukan dan kejahatan

 

Perubahan sikap dan tingkah laku yang negatif kepada positif Perubahan dari segi sikap, cara berfikir, dan tingkah laku
Berubah sikap Mempunyai semangat ingin berubah kea rah lebih baik Sifat malas kepada rajin berusaha
Berdisplin Menjadi seorang pelajar yang lebih berdisplin
Mempunyai kekuatan jiwa dan keimanan yang teguh Agar dapat menghadapi cabaran dalam kehidupan Sedia menempuh cabaran dan tidak mudah berputus asa


Soalan esei

Soalan 1 : Pada pandangan anda, apakah akan terjadi sekiranya Nabi Muhammad S.A.W dan orang Islam Makkah tidak berhijrah ke Madinah.
[6 Markah]

Isi Huraian Contoh
Masih lagi mengamalkan  keburukan dan kejahatan sikap dan tingkah laku yang negatif menguasai diri Dari segi sikap, cara berfikir, dan tingkah laku
Tiada berubahan sikap Tiada semangat ingin berubah kea rah lebih baik Sifat malas, mencuri, merompak, berzina
 Tidak Berdisplin Menjadi seorang yang tidak menghargai masa Tidak berdedikasi dan menepati masa
Tidak mempunyai kekuatan jiwa dan keimanan yang teguh Tiada sifat –sifat mahmudah Takut menempuh cabaran dan mudah berputus asa
Tiada perjanjian Aqabah I dan II

 

Yang akan melambatkan proses penghijrahan
Tiada undang-udang Islam Undang-undang yang tidak adil dan sempurna Piagam Madinah
Taraf wanita tidak berubah Kedudukan kaum wanita rendah dan dipandang hina dalam masyarakat

 

Tidak diberi hak, dan tanggungjawab yang sepatutnya di dalam masyarakat


PIAGAM MADINAH

Soalan 1 : Apakah iktibar yang boleh diambil daripada Piagam Madinah dalam  membentuk masyarakat Malaysia yang aman dan bersatu padu?
[ 4 Markah ]

Isi Hurian Contoh
Pemuafakatan Kerjasama dan persefahaman antara kaum Masyarakat yang harmoni
Toleransi antara kaum Berkerjasama untuk membangunkan negara
Mengutamakan keamanan Agar visi dan matlamat Negara tercapai Konsep 1 Malaysia
Kebijaksanaan dalam kepimpinan Bijak dalam merancang sesuatu tindakan Mewujudkan hubungan serantau yang mantap
Kebebasan beragama Bebas mengamalkan agama dan  adat masing-masing mereka selagi tidak bertentangan dengan Islam
Hak orang Islam dipelihara Agar kedudukan dan keistimewaan terus kukuh


Soalan 2 : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan sumbangan Piagam Madinah terhadap perkembangan sejarah Islam.
[4 Markah ]

Isi Hurian Contoh
Perlembagaan bertulis

yang pertama di dunia

Dari aspek politik dan pentadbiran negara, keagamaan ,kehidupan sosial, undang-undang, ekonomi, ketenteraan dan kedudukan masyarakat bukan Islam Khususnya orang Yahudi
Mempunyai garis panduan undang negara Madinah

 

Perlembagaan ini mencatatkan tanggungjawab pemerintah ketua negara dan rakyat
Perlembagaan yang bersistematik Isi kandungannya menyeluruh dan boleh diguna pakai untuk kesemua masyarakat Prinsip keadilan
Semangat Ukhuwah Islamiah Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai keterunan, budaya dan agama. Persaudaraan Islam yang aman


Soalan Esei

Soalan 1 : Penggubalan Piagam Madinah  melambangkan kepintaran Nabi Muhammad s.a.w .Berikan komen anda                                                                    
[6 markah ]

Isi Hurian Contoh
Membina sebuah pemerintahan yang lengkap Ia mengandungi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan orang Islam dan bukan Islam politik dan pentadbiran negara, keagamaan, kehidupan sosial, undang-undang, ekonomi, ketenteraan
Perpaduan ummah Masyarakat yang hidup bersatu-padu dan aman damai Pelbagai bangsa dan agama
Satu peraturan Peraturan yang ditetapkan dalam perlembagaan Merangkumi perkara dunia dan akhirat
Kedudukan sama rata Menekankan persamaan hak Persaudaraan orag Islam dan bukan Islam
Konsep keadilan sosial Bernaung dibawah peraturan perlembagaan Piagam Madinah
Perlembagaan yang bersistematik Masyarakat yang harus yang bertanggungjawab menjaga dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara keselamatan negara dan sosial
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply