Sejarah Spm

TAJUK-TAJUK FOKUS
SEJARAH KERTAS  2  SPM 2012

TEMA 7 (BAB 1 – BAB 3 TINGKATAN EMPAT)
JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 1

Pengertian Tamadun dan Ciri Tamadun Awal

·         Pengertian tamadun menurut pandangan sarjana Barat dan sarjana Islam
·         Tamadun awal yang terbina di lembah sungai
·         Kelebihan lembah sungai sebagai pusat petempatan awal
·         Ciri tamadun awal
·         Peranan petempatan kekal dalam proses pembinaan tamadun

BAB 2

**Peningkatan Tamadun Manusia (Sistem Pemerintahan)

·         Sejarah kemunculan sistem pemerintahan demokrasi di Athens, Yunani
·         Ciri pemerintahan demokrasi di Athens
·         Ciri pemerintahan republik di Rom
·         Ciri pemerintahan beraja dalam tamadun India
·         Pelaksanaan sistem birokrasi awam dalam tamadun China

Peningkatan Tamadun Manusia (Sistem Perundangan)

·         Pembentukan undang-undang Yunani
·         Jenis dan ciri undang-undang Rom
·         Pelaksanaan undang-undang dalam tamadun India
·         Pelaksanaan undang-undang berasaskan falsafah Legalisme & Confucius dalam tamadun China
·         Kepentingan undang-undang dalam sesebuah negara

Peningkatan Tamadun Manusia (Perluasan Kuasa)

·         Perluasan empayar Yunani oleh Alexander The Great
·         Perluasan empayar Rom oleh Augustus Caesar
·         Perluasan empayar Maurya oleh Chandragupta Maurya dan Asoka
·         Perluasan empayar Dinasti China oleh Shih Huang Ti

**Peningkatan Tamadun (Peningkatan Ekonomi)

·         Punca yang menyebabkan negara kota Yunani menumpukan bidang perdagangan
·         Faktor yang mendorong kemajuan perdagangan dalam tamadun India
·         Kemajuan bidang pertanian yang dicapai oleh tamadun China
·         Sebab berlakunya peningkatan dalam bidang ekonomi

**Peningkatan Tamadun (Peningkatan Pendidikan)

·         Falasafah pendidikan Athens dan Sparta dalam tamadun Yunani
·         Falsafah pendidikan Rom yang menekankan ilmu praktikal
·         Pendidikan berteraskan ilmu agama dalam dalam tamadun India
·         Pendidikan awam dalam tamadun China

BAB 3

Kerajaan Agraria dan Maritim

·         Ciri kerajaan agraria
·         Faktor  kejayaan kerajaan Angkor dan Funan dalam bidang pertanian
·         Ciri kerajaan maritim
·         Faktor  kemajuan perdagangan kerajaan Srivijaya dan Kedah Tua
·         Hubungan kerajaan agraria dan maritim yang saling bergantung

**Pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara

·         Cara penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara
·         Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap sistem pemerintahan
·         Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap seni bina candi di Asia Tenggara
·         Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap bahasa dan kesusasteraan di Asia Tenggara

TEMA 8 (BAB 4 – BAB 8 TINGKATAN EMPAT)
JANGKAAN : 2 SOALAN

BAB 4

Penyebaran Islam di Makkah

·         Cara Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan Islam di Makkah
·         Rasional Nabi Muhammad s.a.w. menggunakan dakwah secara rahsia
·         Tokoh awal yang memeluk Islam
·         Usaha orang Arab Quraisy menghalang dakwah Nabi Muhammad s.a.w.
·         Langkah Nabi Muhammad s.a.w. menghadapi cabaran

BAB 5

Hijrah

·         Pengertian Hijrah
·         Faktor Nabi mengarahkan umat Islam berhijrah ke Madinah
·         Peristiwa yang membawa kepada Hijrah
·         Kepentingan Hijrah kepada umat Islam
·         Nilai daripada peristiwa Hijrah

**Piagam Madinah

·         Maksud Piagam Madinah
·         Kandungan Piagam Madinah dari segi politik, ekonomi dan sosial
·         Kedudukan orang Yahudi mengikut Piagam Madinah
·         Kepentingan Piagam Madinah dalam pembinaan negara
·         Pelaksanaan Piagam Madinah dalam konteks masyarakat majmuk

**Penyebaran Islam Semasa di Madinah

·         Strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk menyebarkan Islam
·         Alasan menyangkal dakwaan orientalis Barat yang mengatakan Islam menggunakan peperangan untuk menyebarkan Islam
·         Tujuan peperangan dalam Islam
·         Peraturan yang mesti dipatuhi semasa berperang
·         Keburukan peperangan
·         Langkah mengelakkan peperangan

BAB 7

**Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara

·         Teori dan bukti Islam datang terus dari Tanah Arab
·         Teori dan bukti Islam dibawa ke Asia Tenggara melalui India
·         Teori dan bukti Islam dibawa ke Asia Tenggara melalui China
·         Faktor yang membantu penyebaran Islam di Asia Tenggara

**Penyebaran Islam di Asia Tenggara

·         Cara yang digunakan oleh pedagang untuk menyebarkan Islam
·         Cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menyebarkan Islam
·         Peranan kerajaan Islam dalam menyebarkan Islam
·         Peranan pusat kebudayaan Islam dalam menyebarkan Islam
·         Peranan mubaligh menyebarkan Islam

TEMA 9 (BAB 9 – BAB 10 TINGKATAN EMPAT)
JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 9

**Zaman Gelap di Eropah

·         Maksud Zaman Gelap
·         Keadaan politik di Eropah pada Zaman Gelap
·         Keadaan ekonomi pada Zaman Gelap
·         Keadaan sosial pada Zaman Gelap
·         Perubahan yang berlaku di Eropah pada penghujung Zaman Gelap

Gerakan Reformation

·         Maksud reformation
·         Faktor berlakunya gerakan reformation
·         Perkembangan gerakan reformation di Eropah
·         Kesan gerakan reformation

**Kesan Revolusi Perindustrian di Eropah (Hubungan Pekerja – Majikan)

·         Gerakan Luddite
·         Langkah menghalang gerakan pekerja
·         Bentuk penindasan terhadap golongan pekerja
·         Usaha membela nasib golongan pekerja

BAB 10

**Pembandaran di Tanah Melayu

·         Maksud pembandaran
·         Faktor kemunculan bandar baru
·         Fungsi bandar baru
·         Sebab berlakunya pembandaran tidak seimbang antara kawasan
·         Langkah mewujudkan pembandaran seimbang

Pendidikan vernakular di Tanah Melayu

·         Ciri pendidikan vernakular
·         Perkembangan sekolah Melayu
·         Perkembangan sekolah Cina dan Tamil
·         Perkembangan sekolah Inggeris
·         Sebab pendidikan vernakular tidak berjaya memupuk perpaduan

TEMA 10 (BAB 1 – BAB 2 TINGKATAN LIMA)
JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 1

**Birokrasi Barat di Asia Tenggara

·         Ciri sistem pemerintahan tradisional di negara-negara Asia Tenggara
·         Ciri sistem birokrasi di negara-negara Asia Tenggara
·         Pelaksanaan pentadbiran peringkat pusat di IndoChina
·         Pelaksanaan pentadbiran peringkat tempatan di Filipina
·         Kesan pelaksanaan sistem birokrasi

Nasionalisme di Asia Tenggara

·         Faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara
·         Ciri nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia Tenggara
·         Perkembangan gerakan nasionalisme di Filipina dan Indonesia
·         Langkah penjajah mennangani gerakan bersifat radikal
·         Kelainan gerakan nasionalisme di Thailand berbanding dengan negara lain

BAB 2

**Akhbar, Majalah dan Novel Melayu Tahun 1930-an

·         Judul akhbar dan majalah berbahasa Melayu tahun 1930-an
·         Isu politik, ekonomi dan sosial yang dibangkitkan dalam akhbar Melayu
·         Persoalan yang menjadi topik dalam Majalah Guru, Pengasuh dan Bulan Melayu
·         Mesej semangat kebangsaan dalam novel Melayu tahun 1930-an
·         Persoalan semasa berkaitan media cetak pada hari ini

**Perjuangan Persatuan-Persatuan Melayu

·         Kejayaan yang dicapai oleh Kesatuan Melayu Singapura (KMS)
·         Matlamat penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)
·         Kegiatan bersifat politik Kesatuan Melayu Muda
·         Sebab kurangnya penglibatan masyarakat Sabah dalam persatuan
·         Kepentingan Kongres Melayu 1939 dan 1940

TEMA 11 (BAB 3 – BAB 8 TINGKATAN LIMA)
JANGKAAN : 3 SOALAN

BAB 3

Pembinaan Negara dan Bangsa

·         Faktor pembinaan negara bangsa moden di Eropah
·         Maksud realpolitik
·         Amalan realpolitik dalam pembinaan negara bangsa Jerman dan Itali
·         Kaedah pembinaan negara Islam Madinah
·         Kaedah pembinaan negara dan bangsa Malaysia

BAB 5

**Pakatan Murni

·         Maksud pakatan murni
·         Faktor yang mewujudkan pakatan murni
·         Langkah mewujudkan pakatan murni
·         Peranan Dato’ Onn Jaafar mewujudkan pakatan murni
·         Kejayaan pakatan murni
·         Kepentingan dan nilai daripada pakatan murni

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

·         Penubuhan dan peranan Suruhanjaya Reid
·         Isu yang diutamakan oleh Suruhanjaya Reid dalam merangka perlembagaan
·         Langkah ke arah menghasilkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
·         Isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
·         Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

BAB 6

**Pembentukan Malaysia 1963

·         Faktor  dan cadangan pembentukan Malaysia
·         Reaksi terhadap pembentukan Malaysia
·         Peranan dan penubuhan Suruhanjaya Cobbold
·         Peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)
·         Peranan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
·         Penentangan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia

BAB 8

**Perpaduan Kebangsaan

·         Kedudukan Bahasa Melayu mengikut Perlembagaan
·         Langkah memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan
·         Matlamat kerajaan mewujudkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan
·         Ciri Kebudayaan Kebangsaan
·         Peranan sukan ke arah memupuk perpaduan
·         Kepentingan perpaduan

Dasar Pelajaran Selepas Kemerdekaan

·         Matlamat dan kandungan Penyata Razak 1956
·         Kandungan Penyata Razak yang dijadikan Ordinan Pelajaran 1957
·         Syor yang terkandung dalam Laporan Rahman Talib 1960
·         Kandungan Akta Pelajaran 1961 yang berasaskan Laporan Rahman Talib
·         Pengenalan sistem persekolahan Aneka Jurusan 1969 mengikut Kajian Aminudin Baki 1965
·         Kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974
·         Hala tuju pendidikan negara berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1988

Wawasan 2020

·         Konsep Wawasan 2020
·         Teras Kemajuan Bersepadu mengikut Wawasan 2020
·         Cabaran dalam mencapai Wawasan 2020
·         Strategi menghadapi cabaran Wawasan 2020
·         Ciri masyarakat Malaysia mengikut Wawasan 2020
·         Tanggungjawab warganegara Malaysia ke arah mencapai Wawasan 2020

TEMA 12 (BAB 9 TINGKATAN LIMA)
JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 9

Blok Dunia dan Perang Dingin

·         Maksud blok dunia
·         Faktor kemunculan blok dunia
·         Sebab berlakunya perang dingin
·         Perbezaan ideologi kapitalis dengan komunis
·         Cara kuasa besar menyebarkan pengaruh
·         Kesan perang dingin terhadap negara Dunia Ketiga

**Dasar Luar Malaysia

·         Faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar
·         Prinsip dasar luar tahap pertama yang bersifat pro-Barat
·         Prinsip dasar luar tahap kedua yang bebas dan berkecuali
·         Prinsip dasar luar tahap ketiga yang mengutamakan kepentingan ekonomi
·         Faedah mengadakan hubungan luar

Malaysia Dalam Hubungan Serantau (ASEAN)

·         Matlamat penubuhan ASEAN
·         Pengisytiharan ASEAN sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)
·         Langkah merealisasikan prinsip ZOPFAN
·         Kerjasama ekonomi dan sosial dalam kalangan negara ASEAN

**Cabaran Masa Depan

·         Kepentingan ICT
·         Faktor kerajaan mewujudkan Koridor Raya Multimedia (MSC)
·         Definisi k-masyarakat dan k-ekonomi
·         Kepentingan k-ekonomi dan k-masyarakat

Langkah mewujudkan k-masyarakat

Sejarah Spm

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

18 Thoughts to “Tajuk Fokus Sejarah SPM 2012 Kertas 2”

 1. bibi

  good luck semua!! calon2 spm 2012.. hope apa yang kita semua belajar di sini akan keluar amin..

 2. Harapan keluarga

  Semoga apa yang kita semua baca nie akan keluar.. Selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM 2012 🙂 Harap semua lulus dgn cemerlang..

 3. ayie

  tq 4 info..mohon share 🙂

 4. Monica

  ea eh ni yang akan kluar??

 5. sbhagian ni pon yg cekgu sej saye target untuk tahun ni.. tq for inform.

 6. thank cg . arap2 keluar lah ea . tolong doakn saye ea ..

 7. insan yang blur...

  serios ke ni , SPM thn 2012 sej kluar yg ni….. ok… org akan bacA!!!!

 8. mizah

  Cikgu.ni spot untuk paper 2 kan?? Kenapa ada 2 post ek..yg mna yg betul..

 9. laihung

  cikgu azid, tepat ke ni?

Leave a Reply